IMG_20141030_0002.jpg
นายสุรพงศ์  เจริญการยนต์  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม  
 
   
image101.jpg
            image005
 
                  image333
 
                  picture-00099
 
                  image661
 
                      image333
 
                  image101.jpg
 
   
นางสาวิตรี  รัตนวงศา นายกัมพล  ธนภิญโญ นายศานติพงษ์  เดือนศิริรัตน์ นายสมบัติ   วานิชชินชัย นายนคร  อาวรณ์ นายศานติพงษ์  เดือนศิริรัตน์ นางสาวิตรี  รัตนวงศา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงฯ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 รก.หัวหน้าฝ่ายช่างกล หัวหน้ารักษาบริเวณ
                                     
image222
                   
          8049.jpg
                       
                       
พัสดุ การเงิน       นางสายสุนีย์ ภู่ระมาตร   นายยุทธนา  เคลิ้มขวัญ   รักษาบริเวณ
                 
                   
  นายเกื้อกูล  สิงตบุตร์ นางสาวปิยาณี  อาจคิดการ       นางสาวขวัญกมล พระรามชัย     นายพิทยา เพ็งถมยา     นายมานัส  เย็นจุรีย์  
             
               
นางอมรรัตน์  หนองหลิ่ง   นายศุภกร  น้อยนิตย์ นายวัชรพงศ์  สีนวล   นายปกรณ์  สุภาเนติรัตน์     นายวาทิต  พงษ์หาญพจน์   นายมนตรี  ประยูรหงษ์  
           
นักจัดการงานทั่วไป           วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ   วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ      
    นายสมบัติ  กาญจนสันติศักดิ์    นายอำนวย  อรรคอุดม  
           
       
ธุรการ นางชนัฐกานต์ ดุจสนิท   นายเอนก เจริญสมบัติ     นายสุชาติ  กรสวัสดิ์  
       
     
  นางสาววัชรี  สกุลอินทร์ นางสิริมา  เพชรสีเงิน   นางนันทพร คำประพันธ์  
      อัตรากำลังโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
   
  นางสาวระเบียบ  อนุเครือ นายฐิติ โคตรมณี    
     
    สำนักงานชลประทานที่ 13
  นางประภัสสร  ยุติธรรม   นายดำรงค์รักษ์  ยอดเยี่ยม  
 
 
นายธนยศ  เข็มทอง