สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
งานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
ติดต่อประสานงาน
กรอบวิศวกรรม


 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสงคราม


 • เขื่อนแม่กลอง
 • ท่ามะกา
 • พนมทวน
 • กำแพงแสน
 • นครปฐม
 • นครชุม
 • ราชบุรีฝั่งขวา
 • ราชบุรีฝั่งซ้าย
 • บางเลน
 • ดำเนินสะดวก
 • สองพี่น้อง • นายศานติพงษ์ เดือนศิริรัตน์

  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

  ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุม งบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย