แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายจากสถานีรถไฟบางเค็มถึงคันกั้นน้ำเค็มสายแพรกหนามแดง  กม.0+000-กม.3+955
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
  คันกั้นน้ำเค็มสายจากสถานีรถไฟบางเค็มถึงคันกั้นน้ำเค็มสายแพรกหนามแดง  กม.0+000  ถึง  กม.3+955                      
1 ประตูระบายน้ำ (คลองบางเค็ม) กม.0+038 2-£ 4.00 x 3.55  ม. 4 แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1470532 0592436 4935 I  2549  
                      (คลองยี่สารเก่า)       แดง              
2 ท่อลอดถนน  (คลองไทร) กม.2+448 2-£ 1.50 x 1.50 x10.20 ม. 4 แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1472398 0593264 4935 I  2529  
          แดง              
3 ท่อลอดถนน  (คลองวัว) กม.3+357 2-£ 1.50x 1.50 x 10.20 ม. 4 แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1472880 0593911 4935 I  2547  
          แดง              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มตำบลแพรกหนามแดง  กม.0+000  ถึง กม.3+831
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
  คันกั้นน้ำเค็มตำบลแพรกหนามแดง  กม.0+000  ถึง  กม.3+831                      
1 ประตูระบายน้ำ (คลองผีหลอก) กม.0+190 1-£4.00 x 3.00 ม. 6 แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1475355 0595680 4935 I 2529  
          แดง              
2 ประตูระบายน้ำ  (คลองสัมงา) กม.3+040 1-£4.00 x 3.00 ม. 4 แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1473133 0594903 4935 I 2529  
          แดง              
3 ประตูระบายน้ำ  กม.3+580 2-£4.00 x 3.60  ม. 4 แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1472962 0594613 4935 I 2547  
  (คลองแพรกหนามแดง)       แดง              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย  กม.18+982  ถึง  กม.20+346
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
  คันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย  กม.18+982  ถึง  กม.20+346                      
1 ประตูระบายน้ำ (คลองตากิม) กม.8+857 1-£ 3.00x 3.00  ม.   แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1475734 0596772 4935 I 2553  
          แดง              
2 ประตูระบายน้ำ  (คลองตามน) กม.9+700 1-£ 4.00 x 3.00 ม.   แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1475599 0597439 4935 I 2552  
          แดง              
3 ประตูระบายน้ำ (คลองสะพานหัน) กม.9+980 1-£ 4.00 x 3.60 ม.   แพรกหนาม อัมพวา สมุทรสงคราม 1476004 0597823 4935 I 2551  
          แดง              
4 ประตูระบายน้ำ  (คลองขุดสมบูรณ์) กม.10+765 2-£ 4.00 x 3.60  ม.   ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 1476182 0598500 4935 I 2549  
                         
5 ประตูระบายน้ำ  (คลองเจ็ก) กม.11+096 1-£ 3.00 x 3.00  ม.   ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 1476282 0598908 4935 I 2553  
                         
6 ประตูระบายน้ำ (คลองบำรุงสิทธิ์) กม.12+190 1-£ 3.00 x 3.00 ม.   แหลมใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 1476525 0599901 4935 I    
                         
7 ท่อลอดถนน กม.19+352 1-£ 2 x 2.40x12.00 ม.   แหลมใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 1480113 0605474 4935 I 2530  
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย  กม.18+982  ถึง  กม.20+346
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
8 สะพาน กม.19+748 6.00 x 6.00 ม.   แหลมใหญ่ เมืทอง สมุทรสงคราม 1480448 0605594 4935 I 2530  
                         
9 ท่อลอดถนน กม.19+980 1-Ø 1.00 x 12.20  ม.   ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม 1480637 0605478 4935 I 2530      
                         
10 ท่อลอดถนน กม.20+116 1-Ø 1.00 x 12.20 ม.   ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม 1480764 0605418 4935 I 2530  
                         
11 ประตูระบายน้ำ กม.21+620 1-£ 2.00  ม.   ในเขต เมือง สมุทรสงคราม 1481142 0606648 4935 I 2532  
          เทศบาล              
                         
12 ประตูระบายน้ำ กม.23+264 1-£ 2.00 ม.   ในเขต เมือง สมุทรสงคราม 1482447 0607358 4935 I 2532  
          เทศบาล              
                         
                         
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน้ำ กม.0+000  ถึง  กม.12+354 
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
  คันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน้ำ  กม.0+000  ถึง  กม.12+354                      
1 สะพาน กม.0+290     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
2 สะพาน กม.0+490     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
3 สะพาน กม.1+996     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935  I 2529  
                         
4 สะพาน กม.2+384     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
5 สะพาน กม.3+270     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
6 สะพาน กม.3+541     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
7 ท่อลอดถนน กม.3+764     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน้ำ กม.0+000  ถึง  กม.12+354 
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
8 สะพาน กม.4+274     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
9 สะพาน กม.4+683     ท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2529  
                         
10 ประตูระบายน้ำ กม.6+178     บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2532  
                         
11 สะพาน กม.6+272     บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2530  
                         
12 สะพาน กม.7+140     บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม     4935 I 2530  
                         
13 สะพาน กม.8+108     สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2530  
                         
14 สะพาน กม.8+552     สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2530  
                         
15 สะพาน กม.8+680     สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2530  
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน้ำ กม.0+000  ถึง  กม.12+354 
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
16 สะพาน กม.9+503     สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2530  
                         
17 สะพาน กม.10+032     สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2531  
                         
18 สะพาน กม.11+101     แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2531  
                         
19 สะพาน กม.11+193     แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I  2531  
                         
20 สะพาน กม.11+438     แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2531  
                         
21 สะพาน กม.11+682     แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2531  
                         
22 สะพาน กม.11+976     แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม     4935 I 2531  
                         
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา  จ.  สมุทรสงคราม  กม.13+832  ถึง  กม.18+165
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
  คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา จ. สมุทรสงคราม  กม.13+832  ถึง  กม.18+165                      
1 ประตูระบายน้ำ (คลองยายเจิม) กม.14+134 1-£4.00 x 3.60 ม. 5 ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 1476978 0600838 4935 I 2539  
                         
2 ประตูระบายน้ำ (คลองขุดเล็ก) กม.15+314 1-£ 4.00 x   ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 1478018 0601364 4935 I 2540  
                         
3 ประตูระบายน้ำ  (คลองลำประโดง) กม.16+230 3-£ 1.00 x 1.70 x 21.00 ม.   ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 1478916 0601643 4935 I 2552  
                         
4 ประตูระบายน้ำ (คลองตาเจียก) กม.16+500 1-£ 4.00 x   ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 1479175 0601701 4935 I 2550  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก  กม.1+800  ถึง  กม.2+500
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
  คันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก  กม.1+800  ถึง  กม.2+500                      
1 สะพานรถยนต์ กม.1+680 6.00 x 21.00 ม.                  
                         
2 ประตูระบายน้ำ กม.5+530 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   ลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม     5035 IV 2527  
                         
3 ประตูระบายน้ำ กม.19+170 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485479 0603089 5035 IV 2529  
                         
4 ประตูระบายน้ำ กม.19+350 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485634 0603010 5035 IV 2529  
                         
5 ประตูระบายน้ำ กม.19+562 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485784 0602839 5035 IV 2529  
                         
6 ประตูระบายน้ำ กม.19+970 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1486113 0602621 5035 IV 2529  
                         
7 ประตูระบายน้ำ กม.20+210 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1486333 0602584 5035 IV 2529  
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก  กม.1+800  ถึง  กม.2+500
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
8 ประตูระบายน้ำ กม.20+380 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม 1486526 0602583 5035 IV 2529  
                         
9 ประตูระบายน้ำ กม.21+060 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม 1487175 0602471 5035 IV 2529      
                         
10 ประตูระบายน้ำ กม.23+250 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 1489129 0601899 5035 IV 2529  
                         
11 ประตูระบายน้ำ กม.24+600 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 490408 0601436 5035 IV 2529  
                         
12 ประตูระบายน้ำ กม.25+810 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 1491229 000625 5035 IV 2529  
                         
13 ประตูระบายน้ำ กม.25+898 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 1491304 0600569 5035 IV 2529  
                         
14 ประตูระบายน้ำ กม.25+980 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 1491368 0600514 5035 IV 2529  
                         
                         
                             
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก  กม.1+800  ถึง  กม.2+500
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
15 ประตูระบายน้ำ กม.26+330 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 1491676 0600349 5035 IV 2529      
                             
16 ประตูระบายน้ำ กม.26+510 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 1491841 0600277 5035 IV 2529  
                         
17 ประตูระบายน้ำ กม.26+900 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 1492151 0600077 5035 IV 2529  
                         
18 ประตูระบายน้ำ กม.27+090 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 1492296 0600191 5035 IV 2529  
                         
19 ทำนบซอง กม.27+360 1-£ 2.00 x 2.00 ม.   บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 1492514 0600334 5035 IV 2529  
                         
                         
                         
                         
                         
                             
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย  กม.0+000  ถึง  กม.2+800  , กม.3+000  ถึง  กม.5+930 , กม.6+693  ถึง  กม.9+156
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
  คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย  ม.0+000  ถึง  กม.2+800  , กม.3+000  ถึง  กม.5+930 , กม.6+693  ถึง  กม.9+156                      
1 ท่อลอดถนน กม.0+388     บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485227 0603994 5035 IV 2530  
                         
2 ท่อลอดถนน กม.0+534     บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485440 0603633 5035 IV 2530  
                         
3 สะพาน กม.0+886     บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485479 0603821 5035 IV 2530  
                         
4 ท่อลอดถนน กม.1+120     บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485511 0604070 5035 IV 2530  
                         
5 สะพาน กม.1+364     บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485483 0604232 5035 IV 2530  
                         
6 สะพาน กม.2+270     บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 1485200 0605440 5035 IV 2530  
                         
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย
แบบฟอร์ม ชป.29/1
บัญชีอาคารชลประทานรายงานตัวชี้วัด ชป.29
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย  กม.0+000  ถึง  กม.2+800  , กม.3+000  ถึง  กม.5+930 , กม.6+693  ถึง  กม.9+156
ที่ ชื่ออาคาร กม ขนาดอาคาร ที่ตั้ง พิกัด-UTM ระวาง ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง หมายเหตุ
ของคัน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด N(7 หลัก) E ( 6 หลัก )
7 ท่อลอดถนน กม.3+757     บ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 1485241 0606236 5035 IV 2531  
                         
8 สะพาน กม.3+948     บ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 1485276 0606429 5035 IV 2531  
                         
9 ท่อลอดถนน กม.4+465     บ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 1485317 0606898 5035 IV 2531  
                         
10 สะพาน กม.4+702     บ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 1485317 0607126 5035 IV 2531  
                         
11 ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง กม.6+500 3- £6.00 x4.30 ม. 2 บ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 1484838 0608194 4935 I 2542  
      1- £12.00 x 8.50 ม. 2                
12 สะพาน กม.8+240     ลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 1484450 0608999 5035 IV 2531  
                         
                             
                             
ผู้จัดทำข้อมูล..........................................................
เบอร์โทรศัพท์   0-3476-6676
หมายเหตุ    ใช้ประกอบการจัดทำรายงานตัวชี้วัดที่   ชป.29 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สชป.13  การจัดทำฐานข้อมุลอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการด้วยเครื่อง GPS
                โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรูถ่ายอาคาร  เพื่อนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ
                ให้ทำลิงค์  เมื่อคลิ๊ก  ที่ชื่อของอาคาร  จะปรากฏรูปถ่าย