การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

 

                      แผนงาน/โครงการชลประทานสมุทรสงครามที่สำคัญในปีงบประมาณ  2552 

1. งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ กม.9 + 700 บริเวณคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม – วัดพวงมาลัย จำนวน 

      1     แห่ง    วงเงินงบประมาณ  5,352,000.-บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)   ดำเนิน

      การโดยวิธีจ้างเหมา       คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน  2552  

                     สถานที่ตั้ง

 ตำบลแพรกหนามแดง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ ในเขตชลประทานสมุทรสงคราม สำนัก  ชลประทานที่ 13  ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2524    สภาพปัจจุบันเป็นอาคาร ปตร. ขนาด 1-2.00  + 2.00 เมตร

 ปัจจุบันมีปัญหาด้านการระบายน้ำไม่ทันในฤดูน้ำหลาก  และในฤดูแล้งน้ำเค็มสามารถรั่วซึมผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับมีปัญหาน้ำเสียจากตอนบนไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่จำเป็นต้องระบายน้ำออกโดยเร็ว

                   

                     ประโยชน์ที่ได้รับ                           

 1.  สามารถป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาทำความเสียหายแก่พื้นที่ทางการเกษตร       .      

 2.  เพื่อกักเก็บน้ำจืดไว้สำหรับการบริโภค สำหรับประชาชน  40  ครัวเรือน

 3.  เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศน์สามน้ำ ของตำบลปลายโพงพาง  แพรกหนามแดง  และตำบลยี่สาร

      อำเภออัมพวา

2. งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา กม.  15 +  314  - กม.16+230 และกม. 17+730-

     กม. 18+160  วงเงินประมาณ  2,220,000.-บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการโดย        

     จ้างเหมา  คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ  เดือนพฤษภาคม  2552       

                    

                     สถานที่ตั้ง         

ตำบลปลายโพงพาง    อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  ความยาว 1.346 กิโลเมตร  อยู่ในเขตชลประทานสมุทรสงคราม สำนักชลประทานที่ 13  ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2532 ปัจจุบันผิวจราจรชำรุดเสียหาย แตกร้าว เป็นหลุมบ่อ เนื่องจากใช้งานมานานและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า หากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางสัญจร

                   

                    

 

 

                  ประโยชน์ที่ได้รับ

 

1. สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

    2. ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจร

    3. ใช้เป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวก