บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร  / E-mail
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
     
      ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดใหม่      
ที่ หน่วยงาน/ฝ่าย ชื่อ - สกุล ชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง โทรศัพท์/โทรสาร มือถือ E-mail
      ในการบริหารงาน/สายงาน          
1 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม นายสุรพงษ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน     0-3475-6676     
(วิศวกรรมชลประทาน) อำนวยการ ต้น 0-3475-6646
     
2 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายศานติพงษ์  เดือนศิริรัตน์         08-1949-4477 pler44@hotmail.com
วิศวกรชลประทาน วิชาการ ชำนาญการ 0-3475-6507 
       
3 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสมบ้ติ  วานิชชินชัย       0-3475-6676  08-1920-9309 Utok_samsen@yahoo.com
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ วิชาการ อาวุโส 0-3475-6646
     
4 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา นายนคร อาวรณ์       0-3475-6676  08-8549-8488  
วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 0-3475-6646
     
5 หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายศานติพงษ์  เดือนศิริรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง     0-3475-6676  08-1949-4477  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล วิชาการ ชำนาญการ 0-3475-6646
     
6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวิตรี รัตนวงศา       0-3475-6676  08-1253-8391  
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน 0-3475-6646
     
7 หัวหน้างานการเงินและบัญชี นายกัมพล ธนภิญโญ       0-3475-6676  08-4145-7088 kumphol05@sanook.com
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชำนาญงาน 0-3475-6646
     
8 งานธุรการ นางอมรรัตน์ หนองหลิ่ง       0-3475-6676  08-4525-9878 puk_amon@hotmail.com
นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ 0-3475-6646
     
9 งานจัดสรรน้ำฯ นายปกรณ์ สุภาเนติรัตน์       0-3475-6676  08-0609-1361  
วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 0-3475-6646
     
              0-3475-6676     
10 งานวิศวกรรม นายวัชรพงศ์ สีนวล วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 0-3475-6646