อาคารบังคับน้ำฝั่งขวา

บานหับเผย   แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

                                                             "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

                                                     อย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1ใน10 ของโลก"

           

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

                               1. บริหารการดำเนินงานของกรมชลประทานในขอบเขตของจังหวัดที่รับผิดชอบ

                                  2 . ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการเกิดอุทกภัย

                                  3. วางแผนระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็ม  

 

ลักษณะพื้นที่บริหารจัดการน้ำ แบ่งออกเป็น  3  เขต

 

        1.  เขตน้ำจืด  บริเวณอำเภอบางคนทีเป็นพื้นที่เกษตรกรรม    เช่น ลิ้นจี่  มะม่วง และพืชผักเป็นต้น

     2.  เขตน้ำกร่อย  บริเวณอำเภออัมพวาและอำเภอเมืองบางส่วน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  อยู่ระหว่าง เขตน้ำเค็มและน้ำจืด  เช่น มะพร้าว  และส้มโอ    

          เป็นต้น

     3. เขตน้ำเค็ม   บริเวณอำเภอเมืองและอำเภออัมพวาบางส่วนเป็นเขตที่อยู่ติดกับทะเลน้ำเค็มเข้าถึง   มีการทำนาเกลือ ปลูกพืชชายทะเลและ

         ประกอบอาชีพทางการประมง

 

ผลงานที่ผ่านมา

                  

                 จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ 260,422 ไร่  กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างแนวป้องกันน้ำเค็มและอาคารประกอบโดยแบ่งพื้นที่ฝั่งซ้าย                                                                    .                                                         และฝั่งขวา ของลำน้ำแม่กลองดังนี้                        

 

          พื้นที่ฝั่งซ้าย           ประมาณ 5,000 ไร่                                                              พื้นที่ฝั่งขวา            ประมาณ 6,000 ไร่

             คันกั้นน้ำเค็มยาว                    36.525 กม.                                                             คันกั้นน้ำเค็มยาว                   36.685 กม.

             อาคารบังคับน้ำ                    36        แห่ง                                                              อาคารบังคับน้ำ                    22        แห่ง

 

ปัญหา

 

               น้ำเค็ม  (ในฤดูแล้ง  พฤศจิกายน-เมษายน)

                                  พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบ  รวมประมาณ   50,000  ไร่  ดังนี้

                                 1.  อ.บางคนที    มี 1 ตำบล   ต.ดอนมะโนรา

                                2.   อ.อัมพวา   มี  5  ตำบล  ต.แพรกหนามแดง ต.วัดประดู่   ต.ปลายโพงพาง  ต.สวนหลวงและ ต.ท่าคา

                                3.   อ.เมือง  มี 1 ตำบล ต.นางตะเคียน

                   น้ำท่วม

                          ฤดูฝน     พื้นที่บริเวณที่ลุ่มติดแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ชายฝั่งติดทะเล

                          ฤดูแล้ง   เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณเขตเทศบาลเมือง  อ.เมือง

                น้ำเสีย  ( ธันวาคม-กุมภาพันธ์ )

                          สิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงหมู  ในเขตติดต่อ จ.ราชบุรี  บริเวณคลองวัดประดู่ ต. วัดประดู่ อ.อัมพวา

 

การแก้ไขปัญหา

                 

                   1.   ระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองให้เกิดความสมดุลในแม่น้ำแม่กลอง   โดยค่าความเค็มไม่เกิน 2-4  กรัมต่อลิตร   ในฤดูแล้ง

2.      สร้างอาคารบังคับน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่เช่น  ต.แพรกหนามแดง    อ.อัมพวา

                   3.   ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ  เพื่อควบคุม อาคารบังคับน้ำ เช่น ต.แพรกหนามแดง และต.ยี่สาร  อ.อัมพวา

                     4.   ติดตั้งจุดเตือนภัยระบบโทรมาตรครอบคลุม 3   อำเภอ   จำนวน   5  แห่ง

                     5.   ติดตั้งจุดวัดน้ำเค็มครอบคลุม   3  อำเภอ  จำนวน   4  แห่ง

 

แผนงานงบประมาณ

 

                         สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

                         “การดำรงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศ  3  น้ำ”

                         โดยมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

                        1. ก่อสร้างประตูระบายน้ำและเพื่อป้องกันน้ำเค็ม          

                       2. ก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำเค็ม                                            

                       3. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน

                       4. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประชาชนหรือเกษตรกรเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น                      

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

สำนักงานชลประทานที่ 13

กรมชลประทาน

161 หมู่ 9  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร 0-3475-6646

e-mail ;songkarm@mail.rid.go.th

FAX.0-3475-6646, 0-3475-6676