.."กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1ใน10 ของโลก"..
ชื่อโครงการ
โครงการป้องกันน้ำเค็ม จังหวัดสมุทรสงคราม
จำนวน
1 โครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที
พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่พระราชทานพระราชดำริ
9 มิถุนายน 2523
รายละเอียดพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
                           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2523 รวบรวมโดย นายเล็ก จินดาสงวน ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายเล็ก จินดาสงวน เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าเฝ้าที่พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้
                           1. ควรพิจารณาวางโครงการป้องกันน้ำเค็มอย่างถาวร เพื่อป้องกันพื้นที่เพาะปลูก สวนมะพร้าว สวนผลไม้ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี โดยเร่งด่วนซึ่งได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำเค็มเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาแบ่งพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากน้ำจืด เช่น นา สวนมะพร้าว และสวนผลไม้ กับพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากน้ำเค็ม เช่น นาเกลือ นากุ้ง ป่าไม้โกงกาง และป่าจาก สำหรับในเขตน้ำจืดนั้น ควรพิจารณาส่งน้ำจากโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ และโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ลงมาให้อย่างเพียงพอด้วย เพื่อให้ราษฎรประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมทั้งทางด้านวิชาการ และสังคม
                           2. ควรพิจารณาวางโครงการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเร่งด่วน ซึ่งมีสภาพน้ำท่วมเป็นประจำตลอดปี ใช้ทำประโยชน์ไม่ได้ โดยพิจารณาปรับปรุงร่องน้ำคลองเขาแดง และสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองเขาแดง เพื่อควบคุมและบังคับน้ำใน ทุ่งสามร้อยยอดให้มีสภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้พื้นที่ขอบๆ ส่วนหนึ่งแห้งลง สามารถปรับปรุงเป็นพื้นที่เพาะปลูกได้ ส่วนพื้นที่ที่ยังรักษาให้น้ำขังอยู่นั้น จะใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาตามความเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เกษตรกรรม
2. เพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อรักษาระบบนิเวศ 3 น้ำ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ
ปี 2525 โดยงบประมาณของกรมชลประทาน
กรอบและแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ
1.ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
                      แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 น้ำ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม
                      จัดสรรน้ำลงมาในแม่น้ำแม่กลองให้เหมาะสม
2.ใช้สิ่งก่อสร้าง
                      สร้างคันกั้นน้ำ
                      อาคารประกอบเช่นประตูระบายน้ำ ท่อลอดระบายน้ำ ทำนบซอง
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น
ปี 2525 - ปี 2546
โครงการป้องกันน้ำเค็มที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
1.คันกั้นน้ำเค็ม จำนวน 8 สาย รวมความยาว 42.500 กิโลเมตร
      1.1 คันกั้นน้ำเค็มจากสถานีรถไฟบางเค็มถึงคันกั้นน้ำเค็มสายแพรกหนามแดง
            กม.0+00 ถึง กม.3+955
      1.2 คันกั้นน้ำเค็มตำบลแพรกหนามแดง
            กม.0+00 ถึง กม.3+831
      1.3 คันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย
            กม.18+982 ถึง กม.20+346
      1.4 คันกั้นน้ำเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน้ำ
            กม.0+00 ถึง กม.12+354
      1.5 คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา-จ.สมุทรสงคราม
            กม.13+832 ถึง กม.18+165
      1.6 คันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก
            กม.1+800 ถึง กม.2+500
      1.7 คันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย
            กม.0+000 ถึง กม.2+800, กม.3+000 ถึง กม.5+930, กม.6+693 ถึง กม.9+156
      1.8 คันกั้นน้ำเค็มสายท่าคา - ดำเนินสะดวก
            กม.0+00 ถึง กม.กม.7+770
2.อาคารประกอบ ประตูระบายน้ำ สะพาน และท่อลอดถนน จำนวน 93 แห่ง
            ตามตารางที่แนบ ประตูระบายน้ำ 34 แห่ง ท่อลอดถนน 24 แห่ง สะพาน 35 แห่ง
งบประมาณที่ผ่านมา

ปีที่ดำเนินการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของงบประมาณ

หมายเหตุ

2525 - 2526

769,300,000

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

 

2547

24,847,900

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

 

2548

21,023,100

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

 

2549

24,236,071

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

 

2550

11,203,240

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

 

2551

11,071,481

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

 

2552

16,699,356

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

 

งบประมาณปี 2553 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพระราชดำริ
             งานปรับปรุงและซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2553 งบประมาณ 17,344,290.- บาท ดังนี้
1. ซ่อมแซมบาน ปตร. กม.0+038 ของคันกั้นน้ำเค็มสายจากสถานีรถไฟบางเค็มถึง
    คันกั้นน้ำเค็มแพรกหนามแดง งบประมาณ 2,500,000.- บาท (งบไทยเข้มแข็ง)
2. ซ่อมแซมบาน ปตร. กม.3+580 ของคันกั้นน้ำเค็มตำบลแพรกหนามแดง
     งบประมาณ 1,870,000.- บาท (งบจังหวัด)
3. ปรับปรุง ปตร. กม.8+857 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย
     งบประมาณ 4,758,700.- บาท (งบไทยเข้มแข็ง)
4. ซ่อมแซมบาน ปตร. กม.10+765 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย
    งบประมาณ 1,870,000.- บาท (งบจังหวัด)
5. ปรับปรุง ปตร. กม.11+096 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย
     งบประมาณ 4,783,700.- บาท (งบไทยเข้มแข็ง)
6. ซ่อมแซมบาน ปตร. กม.16+500 ของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
    งบประมาณ 1,268,290.- บาท (งบไทยเข้มแข็ง)
7. ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน
     งบประมาณ 250,000.- บาท (งบไทยเข้มแข็ง)
8. โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน จำนวน 2 รุ่น
     งบประมาณ 43,600.- บาท (งบไทยเข้มแข็ง)
ภาพถ่ายจากโครงการพระราชดำริ
ภาพถ่ายการปรับปรุงอาคารชลประทาน  ,  ภาพการปรับปรุงบานประตูระบายน้ำ ,ภาพการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และภาพประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ                                                                                      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
โทร 0-3475-6646 ,0-3475-6676