สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “รวมพลัง แห่งความภักดี”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมที่ 1. การทำความดีด้วยกาย
โดยการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานและบ้านพัก

    

กิจกรรมที่ 2. การทำความดีด้วยวาจา
โดยการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

    

กิจกรรมที่ 3. การทำความดีด้วยใจ
โดยการทำบุญ เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ และนั่งสมาธิ โดยพร้อมเพรียงกัน