สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

  งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
  ปฏิทินการหยุดส่งน้ำฤดูแล้ง-ฤดูฝน ปี 57
  แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่กลอง วันที่ 10 พ.ย. 56
  การระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองช่วงที่สาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหยุดจ่ายก๊าซในการผลิตไฟฟ้า
  รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง 12 ตุลาคม 2555
  กำหนดการหยุดส่งน้ำและเริ่มการส่งน้ำ ประจำปี 2555
  ชี้แจงสถานการณ์น้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกที่รูป รวมภาพกิจกรรม

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.ยี่สาร                 ยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (21 มิย 60)


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต.แหลมใหญ่ ( 14 ก.ย. 60 )                 ประชุมและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ... ( 13 ก.ย. 60 )


แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน E สารบรรณ ( 11 ก.ย. 60 )                 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ( 11 ส.ค. 60 )


คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.ยี่สาร                 งานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ต.นางตะเคียน


งานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ต.บางนางลี่                 ทำบุญโครงการฯ


ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง                 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ วัดบางเกาะเทพศักดิ์                 5 ธันวาคม 57


สัมภาษณ์ สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง                 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ โรงเรียนบ้านยายแพง


12 สิงหาคม 57                 ประชุมการจัดการน้ำชลประทาน 57 (JMC)


   
ผอ.คป.,ฝสบ.คป.1และคณะเข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลและประกาศณียบัตร   
ประชุมทบทวนมติข้อตกลงในการปฏิบัติ ปิด-เปิดประตูระบายน้ำยุวชลกร 57                 ยุวชลกร 55


 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ยุวชลกร 54                 
                                                                                        กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯรับมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล


                                     
การบริหารจัดการน้ำในสภาวการณ์เกิดอุทกภัย                         กิจกรรมถวายเจ้าพ่อหลวง แทนคุณน้ำทั่วแผ่นดิน

 

แผนบูรณาการภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร


 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่2/2554


 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่1/2554
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรรั้ว รร.วัดดาวโด่ง                 งาน 108 ปี


   ยุวชลกร 53                       ประชุมเรื่องน้ำจืด-น้ำเค็ม ปัญหาน้ำเค็ม

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ          ยุวชลกร 52


    "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง " เกษตรดูงานฯ


        5 ธันวาคม 2552               บรรยายการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรยายการใช้น้ำ


รั้ว รร.บ้านคลองกก            หลักสูตรยุวชลกร ยุวชลกร 51

                                     
ผส.ชป.13 พร้อมคณะลงตรวจพื้นที่เขตแพรกหนามแดง                       จัดรายการสถานีวิทยุชุมชนคนแม่กลอง คลื่น FM. 99.80