สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติให้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานชลประทาน

โดยผ่านคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการชลประทานสมุทรสงคราม(JMC)
ณ งานชลประทานโลก ครั้งที่2 จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีประธานJMC (นายปัญญา โตกทอง) และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ (นายสมบัติ วานิชชินชัย) โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559