วิสัยทัศน์ - "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 "


Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


ประวัติความเป็นมา

  กรมชลประทาน ได้เริ่มงานชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนาม "โครงการก่อสร้างอีสาน" โดยได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการชลประทานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดกองก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภท
เหมืองฝาย จำนวน 5 โครงการ ซึ่งมีโครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี รวมอยู่ด้วย และโครงการชลประทานประเภท สร้างคันกั้นน้ำเพื่อ
บรรเทาอุทกภัยอีก จำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้
ประเภทเหมืองฝาย
        1. โครงการลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
        2. โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
        3. โครงการห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์
        4. โครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
        5. โครงการห้วยน้ำหมาน จังหวัดเลย
ประเภทบรรเทาอุทกภัย
        1. โครงการลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย
        2. โครงการบ้านตูม-บ้านติ้ว จังหวัดมหาสารคาม
        3. โครงการทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด
ในปี พ.ศ. 2507   กรมชลประทานได้แบ่งสายงานการควบคุมการบริหารงานส่งน้ำและบำรุงรักษา   โครงการชลประทานที่สร้างเสร็จแล้วใหม่โดยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งงานออกเป็น 5 เขต แต่ละเขตเป็นแผนกมีฐานะเรียกว่า แผนกโครงการชลประทานหลวง เขต 1-เขต 5ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีนายช่างตรวจการชลประทานหลวงเขต (ชตล.เขต) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ ดังนี้
  ชตล.เขต 1 รับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ชตล.เขต 2 รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย นครพนม
ชตล.เขต 3 รับผิดชอบในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสาราคาม กาฬสินธุ์
ชตล.เขต 4 รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
ชตล.เขต 5 รับผิดชอบในเขตจังหว้ดขอนแก่น เลย
ในปี พ.ศ. 2517 กรมชลประทาน ได้แบ่งการบริหารงานชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น 2 ส่วน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(มี 2 เขต ตือ เขต 1 และ เขต 2) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มี 2 เขต คือ เขต 1 และเขต 2 เช่นเดียวกัน) ในการแบ่งงานครั้งนี้ได้ยึด
ถือการกระจายปริมาณงาน ให้แต่ละเขตมีความรับผิดชอบเท่า ๆ กัน  มิได้ยึดถือหลักการแบ่งตามลุ่มน้ำหรือหลักการแบ่งเขตการปกครองเป็นเหตุ
ให้เกิดความยุ่งยากสับสน ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ
ในปี พ.ศ. 2518 กรมชลประทาน ได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามคำสั่งกรม ที่ 201/2518 ลงวันที่ 10 เมษายน 2518  โดยกำหนดให้มี สำนัก
งานชลประทานที่ 1-12 แต่ละสำนักงานชลประทานเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน  (ผชป.)  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 สำนักงานชลประทาน คือ
     - สำนักงานชลประทานที่ 4 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี เลย และหนองคาย
     - สำนักงานชลประทานที่ 5 รับผิดชอบงานชลประทานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร
     - สำนักงานชลประทานที่ 6 รับผิดชอบงานชลประทานในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
ในปี พ.ศ. 2545   กรมชลประทาน   ได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวง   แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณพ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยกำหนดให้มี สำนักงานชลประทานที่  1-16
แต่ละสำนักงานชลประทานเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน  (ผชป.)  เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ สำหรับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มี 6สำนักงานชลประทาน คือ
      - สำนักงานชลประทานที่ 5 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู
      - สำนักงานชลประทานที่ 6 รับผิดชอบงานชลประทานในเขตจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
      - สำนักงานชลประทานที่ 7 รับผิดชอบงานชลประทานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และนครพนม
      - สำนักงานชลประทานที่ 8 รับผิดชอบงานชลประทานในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
 

 

102 หมู่ 10 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-612911 โทรสาร. 045-617884

ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ