วิสัยทัศน์ - "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 "


Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

  วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 "
 
พันธกิจ
        1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
        2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
        3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
        4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ
 
ค่านิยม
        "WATER for all"       น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
 
          Work Smart     เก่งงาน เก่งคิด
          หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงาน อย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์
 
          Accountability    รับผิดชอบงาน
          หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงาน อย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์
 
          Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
          หมายถึง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงาน
 
          Expertise    เชี่ยวชาญงานที่ทำ
          หมายถึง ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล
 
          Responsiveness    นำประโยชน์สู่ประชาชน
          หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม

 

102 หมู่ 10 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-612911 โทรสาร. 045-617884

ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ