เข้าสู่ระบบ
 
Home

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย


           นายมงคล  สุภากาย

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข้อมูลปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย

ลำดับที่ รายชื่อ ระดับวิกฤต
(ม.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.)
ระดับน้ำวันนี้
(ม.)
 
 ปริมาณน้ำไหล
(ม3/วิ)
ปริมาณน้ำไหลวิกฤต
(ม.รทก.)
 
ธงสัญลักษณ์
1
 Y14 อ.ศรีสัชนาลัย
 12
8.83
 
2.75
 174.25  2319  
2

ปตร.แม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์

10.25
9  6.84  208.22  1800  
3
 หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย
7.30
6.5
 3.75  155.30  550  
4 ปตร.แม่น้ำยมบ้านยางซ้าย
 
7.50 6.00 5.06 110.30 630  

หมายเหตุ ธงเขียว = สภาวะน้ำปกติ ,ธงเหลือง = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.5 ม. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ,ธงแดง = จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6-30 ชม. ให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ลำดับที่ อ่างฯ (ความจุล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.) ปี57
เปอร์เซ็นความจุ น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม)
1
 แม่มอก
 96 29.86 31 0.8
2

ห้วยท่าแพ

58
28.96 50 0.03
3
 แม่กองค่าย
13 8.21 63 0.03
4
แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
 
32.4 25.28 78 0.01

กิจกรรมล่าสุด

คป.สุโขทัยร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. โดยนายมงคล สุภากาย ผอ.คป.สุโขทัย นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผอ.คป.แพร่ นายบารมี หงส์ลำพอง ผอ.คป.ตาก นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ฝจน.คป.กำแพงเพชร นายสุทธิชัย ไพรสันต์ ฝจน.คป.สุโขทัย นางอรทัย ธรรมศิริ ฝบท.ชป.4 นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว จก.ชป.4 นางปราถนา เหรียญวิลาศ บท.คป.กำแพงเพชร นายอำนาจ ถี่ถ้วน บท.คป.ตาก นางดวงใจ กมลอนุวงศ์ บท.คป.แพร่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สำนักชลประทาน(จังหวัด) สังกัดสำนักชลประทานที่ 4 เพื่อพิจารณาจัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายใน(ใหม่) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุโขทัย

 sample image1
 sample image1
sample image1
 sample image1
sample image1

 
คป.สุโขทัยร่วมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่กองแผนงานโครงการแก้มลิงทะเลหลวง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุโขทัย นำโดยนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ งรักษาที่ 1 ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการขุดลอกและถมบดอัดคันดินพร้อมอาคารประกอบและ งานถนนรอบโครงการแก้มลิงทะเลหลวง แก่คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน นำโดยนางสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ดูงานและ สัมภาษณ์เกษตรกร/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/กลุ่มผู้ ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัย เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์โครงการและเก็บรวมรวมข้อมูลในเขตพื้นที่สำนักชล ประทานที่ 4


 sample image1
 sample image1
 
sample image1
 sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1
 

sample image1
 
 
คป.สุโขทัยร่วมเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา(ศบอ.)
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และนายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา(ศบอ.) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นผู้กล่าวต้อนรับในการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้


 sample image1
 sample image1
 
sample image1
 sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1
 
การแสดง "รุ่งอรุณ ณ ที่นี้...ปฐพีสุโขทัย" นำโดยนักแสดง คป.สุโขทัย
นายมงคล สุภากาย(ผอ.คป.สุโขทัย) รับบท พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายสุทธิชัย ไพรสันต์ (ฝจน.คป.สุโขทัย) รับบท พ่อขุนรามคำแหง
นายชวนินทร์ สุภาษา(ฝสบ.คป.1 สุโขทัย) รับบท พ่อขุนผาเมือง
นายสาธิต โกสิน (ฝสบ.คป.2สุโขทัย) รับบท พ่อขุนบาลเมือง
นายพิภวัต หาญไพบูลย์ (ฝสบ.คป.3 สุโขทัย รับบท ขอมสมาดโขลญลำพง
นางฐิติมา ไชยพานิช (บท.คป.สุโขทัย) รับบท นางเสือง
นางสานิตย์ สุริยะ (จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน) รับบท นางนพมาศ
นางรุ่งทิวา โตเกษม (พด.คป.สุโขทัย) นักแสดงนำระบำสุโขทัย
และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัย


 sample image1
 sample image1
 
sample image1
 sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1sample image1


 sample image1
 sample image1
 
sample image1
 sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1

sample image1 
คป.สุโขทัยร่วมพิธีเปิดนิทรรศการระบบชลประทานสมัยสุโขทัย
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย โดยนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมด้วยนายธนู เนื่องทศเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 4) และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมงานนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง ระบบชลประทานสมัยสุโขทัย และรับฟังการเสวนา เรื่อง ระบบชลประทานกับการตั้งถิ่นฐานของเมืองสุโขทัย ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เพื่อให้ทราบความเป็นมาของระบบชลประทานสมัยสุโขทัย โดยมีนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ sample image1
 sample image1
 
sample image1
 sample image1

sample image1

sample image1
 
ชลประทานสุโขทัยร่วมร้องเพลงชาติไทยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00 น. นางฐิติมา ไชยพานิช บท.คป.สุโขทัย
นางคำนึง  บุญจันทร์ บง.คป.สุโขทัย นายมาโนช  คำบาง ฝสน.คป.สุโขทัย นายมีชัย  ปฏิยุทธ ฝวศ.คป.สุโขทัย
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวโครงการชลประทานสุโขทัยรวม 50 คน
พร้อมกันร่วมร้องเพลงชาติไทยซึ่ง ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
จากนั้นร่วมปฏิบัติราชการตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

 

 sample image1
 sample image1
 
sample image1
 sample image1

sample image1

sample image1
 
คป.สุโขทัย ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. โครงการชลประทานสุโขทัย นำโดย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และเวลา 13.00 – 17.00 น. ร่วมติดตามคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ปี 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านนากลาง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


 
sample image1
 sample image1
 
sample image1
 sample image1

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

ลิงค์น่าสนใจ
Google Analytics

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้56
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้50
mod_vvisit_counterเดือนนี้1830
mod_vvisit_counterทั้งหมด32421