ผู้บริหาร

 
  

เกี่ยวกับโครงการชลประทานสุโขทัย


ภารกิจหลัก
หน้าที่ตามภารกิจ
การแบ่งงานภายใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ฐานข้อมูลโครงการ

ฐานข้อมูลสถิติ

ฐานข้อมูลงบประมาณ

ราคาน้ำสวนภูมิภาคสารคดี เผยแพร่


สถิติการเยี่ยมชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164
mod_vvisit_counterเดือนนี้2440
mod_vvisit_counterทั้งหมด194987
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก

หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ที่ตั้งพิกัด 17.3201,99.4518 

ประวัติโครงการ

สำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ สร.0107/5788 ลงวันที่ 15 เมษายน 2520 ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยมีความต้องการแหล่งน้ำเพื่อทำการ เพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคทั้งในฤดูฝนและแล้ง เมื่อกรมชลประทานได้รับเรื่องได้ให้ทาง สำนักชลประทานที่ 3 และกองวางโครงการเข้าทำการศึกษารายละเอียด และจัดทำรายงานเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายอาษา เมฆสวรรค์) ได้ทำหนังสือด่วนมากที่ สท.0015/12568 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2526 ถึงสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอทุ่ง เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานให้พิจารณาวางโครงการ อ่างเก็บน้ำแม่มอกและมีพระราชดำริควรสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในลำน้ำแม่มอกโดย เร่งด่วนเป็นอันดับแรก ทางจังหวัดได้เห็นว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกจะก่อประโยชน์ทางด้านการชลประทานแก่ประชาชนจังหวัด สุโขทัยอย่างสูงสุดจึงได้มีหนังสือถึงสำนักเลขานุการ กปร. เพื่อขอรับการสนับสนุนแผนงานและวงเงิน งบประมาณดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเลขานุการ กปร.ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทานเพื่อทราบ

การ พิจารณาของกรมชลประทาน ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ กองวางโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกเป็นโครงการที่ราษฎรมีความต้องการสูง จึงได้ทำการศึกษารายละเอียดและจัดทำรายงานโครงการขึ้นเพื่อให้ประกอบการ พิจารณาจัดโครงการเข้าแผนงานก่อสร้างโดยเร่งด่วนต่อไป

วัตถุประสงค์

การก่อ สร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือ การเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง ที่อยู่ในเขตโครงการ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวปัจจุบันอาศัยน้ำจาก ลำน้ำแม่มอกโดยการสร้างฝายทดน้ำแบบพื้นเมืองและขุดเหมืองส่งน้ำอยู่แล้ว จึงพิจารณาเห็นว่าถ้าจะสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอกก็จะแก้ปํญหาความเดือดร้อน เรื่องการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเพาะปลูกได้ รวมทั้งสามารถส่งน้ำช่วยการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งด้วย นับว่าเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในบริเวณนี้ได้อย่างดี

สภาพทั่วไป

โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่มอกมีบริเวณหัวงานตั้งอยู่ในเขต อำเภอเถินจังหวัดลำปาง แต่ พื้นที่นาท้ายอ่างเก็บน้ำแม่มอก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สภาพภูมิศาสตร์

อำเภอทุ่ง เสลี่ยม อยู่ทางทิศตะวันตกช่วงตอนบนของตัวจังหวัดสุโขทัย ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยมอยู่ที่พิกัด 47 QNV 598148 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม อยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย 68 กิโลเมตร มีพื้นที่ 543 ตารางกิโลเมตรแยกเป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 352 ตารางกิโลเมตร อานาเขตทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอศรีสัชนาลัยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรง อำเภอบ้านด่านลานหอย ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสวรรคโลก ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิ อากาศโดยทั่วไป ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฤดูฝนมีฝนตกชุก ความแตกต่างของอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13.6-37.2 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,075.60 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย ทั้งปีประมาณ 61.60 วันอัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 1,212.00 มิลลิเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าโปร่ง มีภูเขาอยู่บ้างทางทิศตะวันตก พื้นที่สองฝั่งของลุ่มน้ำแม่มอกเป็นพื้นที่นา

สภาพการใช้ที่ดิน

อำเภอทุ่ง เสลี่ยมมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,375 ไร่สามารถจำแนกออกเป็นที่นา ได้ประมาณ 42,000 ไร่ พืชไร่ประมาณ 170,400 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 6,430 ไร่ พืชผักประมาณ 846 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 30 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ใช้ทำการเกษตร 219,706 ไร่

การประกอบอาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตอำเภอประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่ว ฝ้าย ฯลฯ ประมาณ ;80% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

การคมนาคม

การคมนาคม ติดต่อระหว่างอำเภอทุ่งเสลี่ยมกับจังหวัดสุโขทัย สามารถไปมาสะดวกโดยอาศัยทางรถยนต์ สภาพถนนทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการติดต่อระหว่างอำเภอกับตำบล หรือหมู่บ้านโดยทางรถยนต์เป็นถนนดินปนลูกรัง รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร โดยมีบางแห่ง สามารถใช้ได้บางฤดู เช่น ในฤดูร้อน และฤดูหนาว ทางหลวงจังหวัดมี 1 สาย คือสายสวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม-เถิน ความยาวตลอดเส้นทาง 91 กิโลเมตร ส่วนระยะทางระหว่างสวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม 31 กิโลเมตร

ที่ตั้งลักษณะลำน้ำ

อ่างเก็บ น้ำแม่มอกตั้งอยู่ประมาณเส้นรุ้งที่ 17?-18'51 เหนือเส้นแวงที่99?-25'36 ตะวันออกตั้งอยู่ห่างจากบ้านแม่พุไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 15 กิโลเมตร การเดินทางไปยังจดที่ตั้งอ่างเก็บน้ำแม่มอกสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากเส้น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 ระหว่างเถิน-ทุ่งเสลี่ยม-สวรรคโลก ซึ่งเป็นถนนราดยาง ลำน้ำแม่มอกเป็นลำน้ำขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดป ีมีต้นน้ำเกิดจากดอยขุนแม่มอก และดอยแม่มอกในเขตด้านเหนือสุดของอำเภอเถิน ประกอบด้วยลำห้วยต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ห้วยแม่ริมบริเวณต้นน้ำยังคงสภาพป่าลำน้ำ กว้างประมาณ35 เมตร ลึกประมาณ 2.5 เมตร ลักษณะลำน้ำค่อนข้างคดเคี้ยว การไหลของน้ำเป็นแบบ Trellis pattern และ Dendritic pattern พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ ได้ประมาณ 728 ตารางกิโลเมตร ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงจุดที่กำหนดและสร้างทำนบดินประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนลาดเทลำน้ำบริเวณที่ตั้งหัวงานประมาณ 1 : 900 ป่าไม้ที่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นป่าเบ็ญจพรรณ ซึ่งมีไม้สักขึ้นปนอยู่บ้าง

ตารางสรุปลักษณะโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก

ชื่อโครงการ อ่างเก็บน้ำแม่มอก
ที่ตั้ง ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
ลำดับชุด L.7017 ระวาง 4843-1
พิกัด 47 QNV 453142
Latitude 17?-18'-51' N.
Longtitude 99?-25'-36' E.
พื้นที่รับน้ำไหลลงอ่างฯ 728.00 ตร.เมตร
ฝนเฉลี่ยต่อปี 1,075.60 มม.
จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 61.60 วัน
อัตราการระเหยเฉลี่ยต่อปี 1,212.00 มม.
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ย 118,000,000 ลบ.ม./ปี
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 100 ปี ประมาณ 1,490,000 ลบ.ม./ปี
ความจุอ่างที่ระดับ Dead Storage 15,900,000 ลบ.ม.
ความจุอ่างที่ระดับน้ำเก็บกัก 96,000,000 ลบ.ม.
ความจุอ่างที่ระดับน้ำนองสูงสุด 42,000,000 ลบ.ม.
ความจุ Flood Surcharge 96,000,000 ลบ.ม.
ระดับท้องน้ำประมาณ +107.40 ม.(รทก.)
ระดับ Dead Storage +120.00 ม.(รทก.)
ระดับเก็บกัก +128.00 ม.(รทก.)
ระดับน้ำนองสูงสุด +130.50 ม.(รทก.)
พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับ Dead Storage 2,938 ไร่
พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำเก็บกัก 10,025 ไร่
พื้นที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำนองสูงสุด 11,750 ไร่

ทำนบดินเดิม

ประเภท HOMOGENEOUS
ระดับสันทำนบ +132.25 ม.(รทก.)
ความก้างสันทำนบ 8.00 ม.
ความยาวสันทำนบ 1,925 ม.
ส่วนสูงที่สุด 25.10 ม.
ลาดทำนบดิน ด้านเหนือน้ำ 1 : 3
ลาดทำนบดิน ด้านท้ายน้ำ 1 : 2.5
ส่วนกว้างที่สุดของฐานทำนบดินประมาณ 160 ม.
Rip-Rap ด้านหน้า หนา 0.50 ม.
Bedding ด้านหน้า หนา 0.30 ม.

ทางระบายน้ำล้น (Spillway)

ชนิด Labyrinlh
สันฝายยาว 45.00 ม.
ระดับสัน Spillway +128.00 ม.(รทก.)
ระดับน้ำนองสูงสุด +130.00 ม.(รทก.)
ระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ (100ปี) 800 ลบ.ม./วินาที

ท่อส่งน้ำ River Outlet

ประเภท Steel Liner Reinforced Concrete Conduit
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1- 1.50 ม.
กำหนดให้ใช้ค่ามลภาระของโครงการนี้ 0.00023 ลบ.ม./วินาที/ไร่
ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อรวม 13.80 ลบนาที.ม./วิ
ระดับธรณี River Outle +120.00 ม.(รทก.)
ระบบส่งน้ำ ส่งน้ำแบบ Gravity Flow
ส่งน้ำออกจาก River Outle ไปตามลำน้ำเดิม

Canal Outle ฝั่งซ้าย

ชนิด Steel Liner Reinforced Concrete Conduit
ขนาด 1- ? 0.60 ม
ปริมาณไหลผ่านท่อรวม 1.708 ลบ.ม./วินาที
ระดับธรณีท่อ +120.00 ม.(รทก.)

Canal Outle ฝั่งขวา

ชนิด Steel Liner Reinforced Concrete Conduit
ขนาด 1- ? 0.60 ม
ปริมาณไหลผ่านท่อรวม 1.708 ลบ.ม./วินาที
ระดับธรณีท่อ +120.00 ม.(รทก.)

พื้นที่รับประโยชน์ (Benefited Area)

ในฤดูฝนเกณฑ์เฉลี่ย 42,500 ไร่
ในฤดูแล้ง 20,000 ไร่
ส่งน้ำให้การประปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในฤดูแล้งระหว่าง เดือนธันวาคม-เมษายน 8,000 ลบ.ม./วัน
ส่งน้ำให้การประปา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยตลอดทั้งปีวันละ 2,640 ลบ.ม./วัน

การดำเนินด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา

ใน ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน สุโขทัย เพื่อดำเนินการด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยมอบให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการ และที่ทำการของฝ่ายดังกล่าวอยู่ที่บริเวณหัวงานของอ่างเก็บน้ำแม่มอกสามารถ ติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5560-1054กดเพื่อดูแผนที่

 

สืบค้นข้อมูลในเว็บนี้

รายงานระดับน้ำ

บันทึกเตือน

Link ใช้บ่อย


ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา

   
ข่าวสาร/คำสั่ง/ประกาศ

ติดต่อเรา

โครงการชลประทานสุโขทัย 
เลขที่180 หมู่ที่4 ถนนสิงหวัฒน ์ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-1112 โทรสาร. 0-5561-0519
E-mail : ridstk@gmail.com