พิมพ์


Top Menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการฯ
     - ประวัติโครงการชลประทานสุพรรณบุรี
     - วิสัยทัศน์
     - หน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย
บุคลากร
     - งานบริหารทั่วไป
     - ฝ่ายวิศวกรรม
     - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
     - ฝ่ายช่างกล
     - ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
     - งานจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์
     - ยุทธศาสตร์
     - แผนที่ยุทธศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งฯ
     - แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของโครงการชลประทานสุพรรณบุรี
     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ติดต่อโครงการฯ
HOME
รายงานสถานการณ์น้ำ
     * สถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีน
     * สถานการณ์น้ำแม่น้ำน้อย
     * ทิศทางการไหลของน้ำคลอง(มอ.)
     * อ่างเก็บน้ำกระเสียว
     * สถานการณ์น้ำแล้ง
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
     * ประกาศชลประทานสุพรรณบุรี
     * Facebook ชลประทานสุพรรณบุรี
     * รอบรั้วชลประทาน
     * ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
RID-E-SERVICE
    * จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
    * ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
    * รวมเว็บลิงค์ของกรมฯ
เขตพื้นที่การปกครอง
    * ในเขตพื้นที่การปกครองของโครงการชลประทานสุพรรณบุรี
    * รายชื่อผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
    * อ่างพระราชดำริ
รายงานผลเบิกจ่าย
    * สรุปผลการเบิกจ่ายปี 56
ระบบติดตาม
   * ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการเงินและบัญชี