Display # 
Title Author Hits
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงาน และติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ Written by Super User 99
รายงานการประชุมมาตราการประหยัดพลังงาน Written by Super User 251
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 9 เครื่อง Written by Super User 475
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556 Written by Super User 225
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม Written by Super User 266
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมนาการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสูประชาคมอาเซียน Written by Super User 92
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูกพืช รายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์ Written by Super User 138

   

  

   19December57


 

  19December 1mog

 

 

 

 

  new_icon.gif รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

 new_icon.gif ประกาศกรมชลประทาน เรื่องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระย

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

 new_icon.gif ประกาศกรมชลประทาน เรื่องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา


new_icon.gif สถานการณ์น้ำประจำวัน เดือนธันวาคม 2557

 


 

 

19122557                                               "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ที่ คลองระบายแม่น้ำสุพรรณ 2 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ วัดวังกุลา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 


 

21112557  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 

 

20112557  โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน วัดหนองสลักได 20พ.ย.57 

 

19112557  ผลการเข้าร่วมเวทีประชาคมฯพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี 2558 

 

 10112557  ประชุมหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ฝั่งขวา