Display # 
Title Author Hits
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงาน และติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ Written by Super User 382
รายงานการประชุมมาตราการประหยัดพลังงาน Written by Super User 640
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 9 เครื่อง Written by Super User 979
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556 Written by Super User 554
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม Written by Super User 621
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมนาการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสูประชาคมอาเซียน Written by Super User 122
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูกพืช รายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์ Written by Super User 161

   

  

   30April58


 

  30April 1mog1

 

 

 

 

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2558

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 28 มกราคม 2558

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 14 มกราคม 2558

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 7 มกราคม 2558

 new_icon.gif รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

 new_icon.gif ประกาศกรมชลประทาน เรื่องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระย

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

 new_icon.gif ประกาศกรมชลประทาน เรื่องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา


new_icon.gif สถานการณ์น้ำประจำวัน เดือนเมษายน 2558


 

30042559 

 โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558


 

19032558 

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนในวันที่ 19 มีนาคม 2558ณ วัดบ้านทึก หมู่ที่ 4 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 


 

anigif 

พิธีเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 87  พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

28012558   เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการกรมชลประทาน   ระหว่างวันที่ 28-30  มกราคม 2558  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                   

 

 


 

18122557   โครงการลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดหนองเพียร อำเภอหนองเพียร จังหวัดสุพรรณบุรี

 


 

19122557                                               "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ที่ คลองระบายแม่น้ำสุพรรณ 2 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ วัดวังกุลา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 


 

21112557  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 

 

20112557  โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน วัดหนองสลักได 20พ.ย.57 

 

19112557  ผลการเข้าร่วมเวทีประชาคมฯพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี 2558