Display # 
Title Author Hits
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงาน และติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ Written by Super User 116
รายงานการประชุมมาตราการประหยัดพลังงาน Written by Super User 290
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 9 เครื่อง Written by Super User 556
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556 Written by Super User 248
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม Written by Super User 288
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมนาการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสูประชาคมอาเซียน Written by Super User 95
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูกพืช รายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์ Written by Super User 141

   

  

   27january58


 

  27january 1mog

 

 

 

 

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 14 มกราคม 2558

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 7 มกราคม 2558

 new_icon.gif รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

 new_icon.gif ประกาศกรมชลประทาน เรื่องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระย

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

 new_icon.gif ประกาศกรมชลประทาน เรื่องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา


new_icon.gif สถานการณ์น้ำประจำวัน เดือนมกราคม 2558

 


 

18122557   โครงกาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดหนองเพียร อำเภอหนองเพียร จังหวัดสุพรรณบุรี

 


 

19122557                                               "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ที่ คลองระบายแม่น้ำสุพรรณ 2 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ วัดวังกุลา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 


 

21112557  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 

 

20112557  โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน วัดหนองสลักได 20พ.ย.57 

 

19112557  ผลการเข้าร่วมเวทีประชาคมฯพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี 2558 

 

 10112557  ประชุมหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ฝั่งขวา