11April57

 

  Doc1

 

 

 

  

 new_icon.gif ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี

  new_icon.gif  รายงานการประชุมผลการจัดสรรน้ำคลลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง วันพุธที่ 9 มกราคม 2557 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 

 new_icon.gif มาตรการการประหยัดพลังงาน กรมชลประทาน

new_icon.gif ประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งปี 2556/2557

Excel icon new_icon.gif  ข้อมูลถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ตั้งแต่ต้นจนสิ้นปีงบประมาณ 2556

 new_icon.gif ตารางขนาดเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำช่วยเหลือนา 

  new_icon.gif ปฏิทินการส่งน้ำแบบรอบเวรเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2556/57 คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (16 ธ.ค.56 - 28 ก.พ. 57)                                                                            new_icon.gif ประกาศสำนักชลประทานที่ 12 เรื่อง กำหนดการหยุดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2556/57

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 มกราคม 2557

 new_icon.gif รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557

 รายงานการประชุมโครงการชลประทานสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2556

                                   

 

 

 

2b

 

11novemberparimannumpan-1

 

18122556
new_icon.gif  <