ฝ่าย / งาน........
 

 

:: ฝ่ายวิศวกรรม ::

นายเจษฎา   บุญสุยา
 [หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม]

 

 

 

:: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ::

นายจำรัส   สวนจันทร์
 [หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน]

 

 

 

:: งานบริหารทั่วไป ::

นางสาวสุวรรณี   ตีรวัฒนประภา
[หัวหน้างานบริหารทั่วไป]

 

 

 

:: ฝ่ายช่างกล ::

นายศักดิ์มงคล   มิ่งเมือง
[หัวหน้าฝ่ายช่างกล]

 

 

:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ::

นายสมบัติ   มีลักษณะสม
[หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1]

 

 

 

:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ::

นายปัญญา   ประชากูล
[หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2]

 

 

:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ::

นายวีระเดช   อินทรประสิทธิ์
[หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3]

 

 

 

:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ::

นายวีรวัฒน์   สุชะไตร
[หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4]

 

 

:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ::

นายเวชยันต์   จันทร์เพชร
[หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5]

 

 

 

:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ::

นายอรุชา  เจียนอุดมเดช
[หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6]