พื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบ........
     โครงการชลประทานสุรินทร์ มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบครุมพื้นที่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดรวม 13 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ มีโครงการชลประทาน ที่สร้างเสร็จแล้ว
      ทั้งสิ้น 845 โครงการ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 354,086 ไร่ เมื่อเทียบกับพื้นที่นาทั้งจังหวัดประมาณ จำนวน 3,126,747 ไร่ จะได้พื้นที่ชลประทาน  11.32
      เปอร์เซ็นต  ์ ของพื้นที่นาทั้งจังหวัดและเมื่อเทียบกับ พื้นที่ทำการเกษตรทั้งจังหวัด 3,631,421 ไร  ่ จะได้พื้นที่ชลประทาน 9.75 เปอร์เซ็นต์     ของพื้นที่ทำการเกษตรเมื่อ
      พิจารณา ทางด้านศักยภาพทางด้าน กักเก็บน้ำได้ 223.84 ล้าน ลบ.ม.      จังหวัดสุรินทร์มีสภาพภูมิประเทศที่สามารถเก็บน้ำได้ประมาณ 1,335 ล้าน ลบ.ม.    เมื่อเทียบกับ
       โครงการชลประทาน ที่สร้างเสร็จแล้ว จะเก็บน้ำได้ 16.77 เปอร์เซ็นต์ ของสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน ที่จะเก็บน้ำได้ โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ   ที่ก่อสร้างในเขต
       จังหวัดสุรินทร์ ถึงปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย
                     1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง                                         20  แห่ง   ความจุน้ำ  140.53  ล้านลูกบาศก์เมตร   พื้นที่ชลประทาน  157,060  ไร่
                     2. โครงการชลประทานขนาดเล็ก                          268  แห่ง   ความจุน้ำ    58.98 ล้านลูกบาศก์เมตร   พื้นที่ชลประทาน      8,610  ไร่
                     3. โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ     244  แห่ง   ความจุน้ำ    6.066 ล้านลูกบาศก์เมตร   พื้นที่ชลประทาน      3,060  ไร่
                     4. ศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ขุดลอกหนองน้ำ 367  แห่ง   ความจุน้ำ    5.833  ล้านลูกบาศก์เมตร   พื้นที่ชลประทาน      7,080  ไร่