คำสั่งโครงการชลประทานสุรินทร์
 
                                                                                            
ที่ 10 /2548
 
เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบงานก่อสร้าง (งานดำเนินการเอง)
 
 
 
                     เพื่อให้โครงการก่อสร้างของงานต่าง ๆ   (งานดำเนินการเอง)   แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และแผนงานงบประมาณที่วางไว้ โครงการชลประทาน
สุรินทร์  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงานก่อสร้าง    ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ F4 , F5   จังหวัดสุรินทร์   ดังนี้
                      1. นายเจษฎา      บุญสุยา               นายช่างชลประทาน 7               คณะกรรมการตรวจสอบงาน
                      2. นายจำรัส        สวนจันทร์           วิศวกรชลประทาน 7 วช.          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบงาน
                      3. นายปัญญา      ประชากูล            นายช่างชลประทาน 6               คณะกรรมการตรวจสอบงาน
                     
                   
                      สั่ง ณ วันที่ 4   เดือน    กุมภาพันธ์    พ.ศ.    2548
 
 
                                  
 
                                                                                                                              (นายวรวุธ         เครือทองศรี)                             
                                                                                                                         หัวหน้าโครงการชลประทานสุรินทร์