คำสั่งโครงการชลประทานสุรินทร์
 
                                                                                            
ที่ 31  /2548
 
เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบงานก่อสร้าง (งานดำเนินการเอง)
 
 
 
                     เพื่อให้โครงการก่อสร้างของงานต่าง ๆ   (งานดำเนินการเอง)   แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และแผนงานงบประมาณที่วางไว้ โครงการชลประทาน
สุรินทร์  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบงานก่อสร้าง        ของงานคอนกรีตดาดกลอง   RMC  ,  LMC , 1L- 3L-RMC    อ่างฯ ห้วยด่าน   พร้อมขุดลอก
ตะกอน    ตำบลด่าน    อำเภอกาบเชิง     จังหวัดสุรินทร์   ดังนี้
                      1. นายเจษฎา          บุญสุยา                 นายช่างชลประทาน 7               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบงาน
                      2. นายเวชยันตร์     จันทร์เพ็ชร          นายช่างชลประทาน 6               คณะกรรมการตรวจสอบงาน
                      3. นายวีระเดช        อินทร์ประสิทธิ์       นายช่างชลประทาน 6               คณะกรรมการตรวจสอบงาน
                     
                   
                      สั่ง ณ วันที่ 4   เดือน    กุมภาพันธ์    พ.ศ.    2548
 
                                  
 
                                                                                                                              (นายวรวุธ         เครือทองศรี)                             
                                                                                                                         หัวหน้าโครงการชลประทานสุรินทร์