หน้าที่ความรับผิดชอบ........
          *  ควบคุมดำเนินการสงน้ำและบำรุงรักษาโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชี การเงิน
          *  ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
          *  ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัยรวมทั้งวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ
          *  จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานชนาดเล็ก
          *  โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่น ๆ
 
          แบ่งออกเป็น 9 ฝ่าย 1 งาน
 
          1. งานบริหารทั่วไป
                         มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ   การเงินและบัญชีการเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  การรักษาความปลอดภัยอาคารและ
                        รักษาบริเวณโครงการรวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทาน
                        และกิจการของโครงการต่าง ๆ   ในหน่วยงานของกรมชลประทานให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้
                         บังคับบัญชามอบหมาย

                                        * หน่วยพัสดุ

                                        * หน่วยบัญชี
                                        * หน่วยธุรการ
                                        * หน่วยรักษาบริเวณ
 
          2. ฝ่ายวิศวกรรม
                         มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนด้านวิศวกรรม   การวางแผนและควบคุมงานงบประมาณ โครงการพิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
                         โครงการตามแผนจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ   สำรวจและ
                         ออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมเขื่อนรวมทั้งรวบรวม
                         สถิติข้อมูลเพื่อนำวิเคราะห์ประเมิลผล เพื่อจัดทำรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่

                         ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
          3. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
                         มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การกระจายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ
                         ในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านการเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช สำรวจ
                         เก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรในเขตโครงการ  ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
                         รวมทั้งการจัดฝึกอบรม  และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างกูกวิธี   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชา

                         มอบหมาย

 
          4. ฝ่ายช่างกล
                         มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรักษาพาหนะเครื่องจักรกล        และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ        รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง
                         กว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ   ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดจนปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่
                         ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
          5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 6
                         มีหน้าที่รับผิดชอบ

                         1. งานส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง

                         2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ
                         3. ควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ
                         4. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของเกษตรกรและจัดทำ RBM ที่เกี่ยวข้อง
                         5. จัดทำแผนการส่งน้ำ - ปลูกพืช ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อเสนอโครงการฯ เห็นชอบ