ปริมาณน้ำย้อนหลัง  10 ปี
ณ วันที่  5  ธันวาคม  2539  -  ณ วันที่ 5  ธันวาคม  2548   
โครงการชลประทานสุรินทร์     สำนักชลประทานที่ 8     กรมชลประทาน
                             
ที่ ชื่ออ่างฯ ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี พ.ศ. / ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) % ปริมาณน้ำ หมายเหตุ
(ล้าน ลบ.ม.) 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2548
1 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 20.022 20.240 18.230 20.620 22.350 15.980 20.400 17.680 17.040 9.810 20.400 101.89   ตัวเลข สีแดง หมายถึง   ปีที่มีปริมาณน้ำ น้อย ที่สุด
2 อ่างเก็บน้ำอำปึล 27.675 27.680 25.770 20.490 28.010 27.300 27.900 26.920 26.150 20.000 27.800 100.45
3 อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก 11.200 11.690 13.040 16.090 13.720 11.520 14.740 9.390 10.840 9.040 10.930 97.59
4 ฝายบ้านทุ่งราม 0.969 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 0.971 0.975 0.973 0.969 0.968 0.984 101.55
5 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว 4.919 4.800 4.540 1.500 4.690 4.490 4.800 4.820 4.520 3.360 4.460 90.67
6 อ่างเก็บน้ำหนองกา 0.594 0.612 0.597 0.239 0.226 0.398 0.377 0.562 0.410 0.179 0.159 26.77
7 อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา 1.073 0.983 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 0.619 0.905 0.786 0.879 0.947 0.866 0.491 0.961 89.56
8 อ่างเก็บน้ำลุมพุก 0.364 0.128 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 0.316 0.238 0.190 52.20
9 อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร 1.012 0.940 0.900 0.524 0.950 0.860 0.950 0.840 0.804 0.360 0.949 93.77
10 อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม 0.540 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 3.080 0.327 0.313 0.361 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 0.151 0.238 0.244 45.19
11 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ 8.600 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 8.560 8.710 6.360 8.620 8.670 8.560 8.480 7.518 8.800 102.33
12 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน 9.400 9.370 9.270 768.800 3.870 6.190 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 8.280 8.450 8.078 7.970 84.79
13 อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง 8.000 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 7.960 6.860 7.080 7.800 97.50
14 อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส 15.000 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 15.320 12.170 15.060 14.830 15.000 15.000 11.300 10.122 10.170 67.80
15 อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ 12.000 12.180 12.140 7.450 11.920 11.840 12.010 11.880 10.240 8.850 6.980 58.17
16 อ่างเก็บน้ำลุงปุง 0.780 0.263 0.354 0.116 0.083 0.410 0.545 0.661 0.407 0.367 0.126 16.15
17 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว 5.000 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 7.330 4.520 5.990 6.060 6.130 6.130 5.050 6.500 130.00
18 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ 15.500 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 16.140 16.360 15.500 15.260 15.500 15.590 14.500 13.920 15.560 100.39
19 ฝายบ้านเลิศอรุณ 0.396 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 0.314 0.204 0.388 0.396 0.396 0.396 100.00
20 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก 3.400 ไม่มีการบันทึกข้อมูล 3.400 3.400 3.320 3.286 3.390 99.71
รวม 146.44
20.400 11.5 1432.1
27.800   1117.4
10.930   908.8
0.984   1095.3
4.460   1043.2
0.159   598.7
0.961   1093.1
0.190   876.9
0.949   1345.4
0.244   1118.4
8.800   884.0
7.970   992.8
7.800   0.0
10.170   1178.2
6.980   1145.7
0.126   1111.0
6.500   840.3
15.560   1151.1
0.396 7.4 1123.8
3.390   1216.4
134.77   1,067.0