ตารางการวิเคราะห์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
โครงการชลประทานสุรินทร์   สำนักชลประทานที่ 8
  8  ธันวาคม  2548   
ที่ ชื่ออ่างฯ   ปริมาณน้ำ      ระดับเก็บกัก วันที่ / เปอร์เซ็นต์ความจุ
ล้าน  ลบ.ม. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 20.022 146.50 103.79 103.19 102.54 102.54 101.89 101.24 100.00 98.54                                              
2 อ่างเก็บน้ำอำปึล 27.675 154.16 100.99 100.99 100.81 100.81 100.45 100.45 100.27 100.27                                              
3 อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก 11.200 135.00 98.30 98.30 98.30 98.30 97.59 96.79 96.79 96.79                                              
4 ฝายบ้านทุ่งราม 0.969 138.50 101.65 101.65 101.55 101.55 101.55 101.55 101.44 101.44                                              
5 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว 4.919 135.00 92.30 92.30 91.89 91.28 90.67 90.26 90.26 89.65                                              
6 อ่างเก็บน้ำหนองกา 0.594 151.00 27.44 27.44 27.10 26.77 26.77 16.43 26.43 26.43                                              
7 อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา 1.073 150.50 91.61 90.96 90.96 89.56 89.56 88.91 88.26 87.60                                              
8 อ่างเก็บน้ำลุมพุก 0.364 158.00 53.57 53.57 53.57 52.20 52.20 52.20 51.65 51.65                                              
9 อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร 1.012 149.90 94.66 94.66 94.66 94.66 93.77 93.77 93.77 92.89                                              
10 อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม 0.540 157.50 45.56 45.56 45.19 45.19 45.19 45.19 44.63 44.63                                              
11 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ 8.600 203.00 104.53 103.72 103.14 102.91 102.33 101.86 101.28 100.81                                              
12 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน 9.400 225.00 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79                                              
13 อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง 8.000 222.20 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50                                              
14 อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส 15.000 253.80 67.33 67.40 67.47 67.53 67.80 68.00 68.07 68.13                                              
15 อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ 12.000 238.00 57.92 58.08 58.08 58.17 58.17 58.33 58.33 58.33                                              
16 อ่างเก็บน้ำลุงปุง 0.780 160.00 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15                                              
17 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว 5.000 197.50 131.00 131.00 131.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00                                              
18 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ 15.500 226.00 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.39 100.19 100.19                                              
19 ฝายบ้านเลิศอรุณ 0.396 149.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00                                              
20 อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก 3.400 264.50 99.85 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71                                              
รวม 146.44   92.63 92.51 92.34 92.28 92.03 91.87 91.61 91.36