ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดสุรินทร์
โครงการชลประทานสุรินทร์     สำนักชลประทานที่ 8     กรมชลประทาน
ประจำวันที่  26 ธันวาคม  2548
                   
ที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุที่   ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (INFLOW) ปริมาณน้ำระบาย(OUTFLOW) หมายเหตุ
 รนก.   ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ำ(ล้าน ม.3) สะสมรอบสัปดาห์ตั้งแต่  สะสมตั้งแต่  1  ม.ค.48 ปริมาณน้ำ(ล้าน ม.3) สะสมตั้งแต่
ปริมาณน้ำ %เทียบกับ รวมทั้งปี 20 ธ.ค. 48 - 26 ธ.ค. 48 ปริมาณน้ำ %เทียบกับ 1  ม.ค. 48
 (ล้าน ม.3)  (ล้าน ม.3) รนก.  (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3)  (ล้าน ม.3) ค่าเฉลี่ยทั้งปี  (ล้าน ม.3)
1 อ่างฯ ห้วยเสนง 20.022 0.000 0.00 131.796 0.0201 0.1407 36.2187 27.48 0.0201 35.7816  
2 อ่างฯ อำปึล 27.675 0.000 0.00 52.032 0.0000 0.0000 9.1238 17.54 0.0000 8.2377  
3 อ่างฯ ลำพอก 11.200 0.000 0.00 216.686 0.0014 0.0098 95.5372 44.09 0.0014 96.2338  
4 ฝายบ้านทุ่งราม 0.969 0.000 0.00 594.165 0.0000 0.0000 100.2236 16.87 0.0000 103.4181  
5 อ่างฯ ห้วยแก้ว 4.919 0.000 0.00 9.370 0.0021 0.0147 0.7777 8.30 0.0021 2.0980  
6 อ่างฯ หนองกา 0.594 0.000 0.00 0.232 0.0000 0.0000 -0.0120 -5.18 0.0000 0.0436  
7 อ่างฯ สุวรรณาภา 1.073 0.000 0.00 2.572 0.0010 0.0070 0.8484 32.98 0.0010 0.6886  
8 อ่างฯ ลุมพุก 0.364 0.000 0.00 0.366 0.0000 0.0000 0.0110 3.01 0.0000 0.0000  
9 อ่างฯ ห้วยระหาร 1.012 0.000 0.00 3.864 0.0000 0.0000 1.7057 44.15 0.0000 2.2357  
10 อ่างฯ หนองกระทุ่ม 0.540 0.000 0.00 0.274 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.36 0.0000 0.0000  
11 อ่างฯ ห้วยตาเกาว์ 8.600 0.000 0.00 13.468 0.0001 0.0007 2.1677 16.09 0.0001 6.5503  
12 อ่างฯ ห้วยด่าน 9.400 0.000 0.00 10.650 0.0000 0.0000 -3.7370 -35.09 0.0000 0.8584  
13 อ่างฯ ห้วยเชิง 8.000 0.000 0.00 3.144 0.0000 0.0000 -3.4073 -108.38 0.0000 4.4998  
14 อ่างฯ บ้านจรัส 15.000 0.000 0.00 13.954 0.0000 0.0000 -1.6575 -11.88 0.0000 4.6795  
15 อ่างฯ บ้านทำนบ 12.000 0.000 0.00 7.249 0.0003 0.0021 -0.6018 -8.30 0.0003 2.0042  
16 อ่างฯ ลุงปุง 0.780 0.000 0.00 0.310 0.0000 0.0000 -0.0290 -9.35 0.0000 0.0000  
17 อ่างฯ เกาะแก้ว 5.000 0.000 0.00 1276.049 0.0006 0.0042 1099.3698 86.15 0.0006 1127.8458  
18 อ่างฯ ขนาดมอญ 15.500 0.000 0.00 31.895 0.0000 0.0000 -4.6648 -14.63 0.0000 8.5855  
19 ฝายบ้านเลิศอรุณ 0.396 0.000 0.00 427.209 0.0000 0.0000 227.3732 53.22 0.0000 228.7519  
20 อ่างฯ ห้วยกะเลงเวก 3.400 0.000 0.00 3.145 0.0000 0.0000 -1.6196 -51.50 0.0000 0.1501  
  รวม 146.444 0.000 0.00 2,798.429 0.0256 0.1792 1557.6268 55.66 0.0256 1632.6627