เบอร์โทรศัพท์ภายในโครงการชลประทานสุรินทร์
 
หมายเลขภายใน
หน่วย / ฝ่ายงาน
0
          ตู้กลาง งานสื่อสาร
222
          งานสื่อสาร
111
          ชคป.สุรินทร์
112
          หน้าห้อง ชคป.สุรินทร์
211
          บท.คป.สุรินทร์
212
          การเงิน
213
          พัสดุ
214
          ธุรการ บท.คป.สุรินทร์
311
          ฝวศ.คป.สุรินทร์
312
          งานแผนงานงบประมาณ
313
          งานสำรวจ
314
          ธุรการ ฝวศ.คป.สุรินทร์
411
         ฝจน.คป.สุรินทร์
412
          เกษตรชลประทาน
413
          งานสารสนเทศ
414
          ธุรการ ฝจน.คป.สุรินทร์
511
          ฝสบ.คป.สุรินทร์ 1
512
          ฝสบ.คป.สุรินทร์ 2
513
          ฝสบ.คป.สุรินทร์ 3
514
          ฝสบ.คป.สุรินทร์ 4
515
          ฝสบ.คป.สุรินทร์ 5
516
          ฝสบ.คป.สุรินทร์ 6
517
          ธุรการ ฝสบ.คป.สุรินทร์ 1
518
          ธุรการ ฝสบ.คป.สุรินทร์ 2-6
611
          ฝชก.คป.สุรินทร์
612
          ธุรการฝชก.คป.สุรินทร์
613
          งานโยธา
713
          งานบ้านพักรับรองขบวนเสด็จฯ
812
 
          ร้านค้าสวัสดิการ
 
 
 

Copyright (c) 2005 ridsurin Contact us webmaster :: webmaster@ridsurin.org