วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์..........
 
     วิสัยทัศน์โครงการชลประทานสุรินทร์
                "มุ่งมั่นพัฒนาและจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนาจังหวัดสุรินทร์อย่างยั้งยืน"
 
 
     พันธกิจโครงการชลประทานสุรินทร์
               1. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในระดับจังหวัดในการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอแก่ความต้องการของราษฎร
               2. ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัด เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ และสนับสุนพันธกิจของกรมชลประทานและจังหวัด
               3. ดำเนินการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร เช่นการดำเนินการศึกษา
                  "โครงการน้ำแก้จน" ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 8
 
       เป้าประสงค์โครงการชลประทานสุรินทร์
                    1. มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเกษตรอินทรีย์ อย่างเต็มศักยภาพ เกษตรกรทั้งนอกและในพื้นที่ชลประทานมีน้ำใช้อย่างพอเพียง

                    2. เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงการวางแผนด้านแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ

                    3. เชื่อม โยงยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน และจังหวัดสุรินทร์โดยให้มีตัวชี้วัด (KPIs) เดียวกันเพื่อสนับสนุนพันธกิจของกรมชลประทานและจังหวัด