Untitled Document
หน้าแรก -> เกี่ยวกับโครงการ ->ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

                        พื้นที่เขตจังหวัดตากเดิมเป็นพื้นที่ไม่มีการชลประทาน ได้อาศัยฝนตามธรรมชาติมาประกอบอาชีพ
การเกษตร หากฝนแล้งไม่ตกตามฤดูกาลการทำนาและปลูกพืชไร่ได้รับความเสียหาย พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำ
เกษตรเป็นพื้นที่แคบๆ ตามริมฝั่งแม่น้ำปิง และส่วนหนึ่งตามที่ราบเชิงเขา ในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปิงในเขต จังหวัด
ตากกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้จัดสรรที่ทำกิน  ให้แก่
เกษตรกรที่อพยพจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตตำบลบ้านนา อำเภอสามเงาเพื่อให้ราษฎรมีที่พักอาศัยและประกอบอาชีพ
ทำกิน โดยสร้างโรงสูบน้ำ 2 แห่ง  มีระบบส่งน้ำและอาคารใน คลองส่งน้ำ  เพื่อควบคุมการส่งน้ำ ในเขตพื้นที่โครงการ
เรียกว่า  " โครงการจัดสรรอาชีพสามเงา " ได้แก่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 และ 10

                   ในปัจจุบัน หลังจากเขื่อน ภูมิพลสร้างเสร็จแล้ว ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่เคยไหลบ่าท่วมพื้นที่เพาะปลูก
ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งเกษตรกรใช้ในการทำนาน้อยลง จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ การ เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลเท่าที่ควร
กรมชลประทานจึงได้วางแผนสร้างโรงสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่ง ริมแม่น้ำปิง ประกอบกับในระยะเวลานั้น
ทาง ราชการได้กำหนดให้จังหวัดตากเป็นศูนย์กลางพัฒนาภาคเหนือ ดังนั้นคณะกรรมการภาคเหนือ จึงมอบหมาย
ให้กรมชลประทานพิจารณา ช่วยเหลือพื้นที่ เพาะปลูกตามริมแม่น้ำปิงทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งเคยทำการเกษตรด้วยน้ำฝน
แต่เพียงอย่างเดียวเสียในคราวเดียวกัน

                   กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำปิงทั้ง 2 ฝั่ง ออกเป็นโรงสูบน้ำ
ต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยสูบน้ำ จำนวน 8 หน่วย แต่ละหน่วยมีโรงสูบน้ำจากแม่น้ำปิง พร้อมทั้งระบบส่งน้ำและอาคาร
ประกอบ เพื่อควบคุมการส่งน้ำ โดยคลองส่งน้ำเป็นคลองดาดด้วยอิฐ มอญ เพื่อสนองนโยบายของทางรัฐบาลในสมัยนั้น
ส่งเสริมให้ราษฎรที่มีอาชีพในการเผาอิฐ เพิ่มพูนรายได้จากอุตสาหกรรมในครอบครัว และได้รวมโครงการ เดิม อีก 2
โครงการเข้าด้วยกันและตั้งชื่อ เรียกว่า " โครงการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกลุ่มน้ำปิง
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ฝ่ายวิศวกรรม : โครงการชลประทานตาก

  โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-552250 โทรสาร 055-893604