Untitled Document
หน้าแรก -> เกี่ยวกับโครงการ ->หน้าที่และภารกิจ
หน้าที่และภารกิจ

     1. รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำของโครงการขนาดกลางในเขตจังหวัด พื้นที่ชลประทาน 67,800 ไร่ รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ การบำรุงรักษา งานพัฒนาแหล่งน้ำโครงการเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอพบพระตามแนวพระราชดำริ  และโครงการพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ 9 อำเภอ      
  
     2. เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำสาละวิน และลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เพียงพอตามความต้องการ ทั้งการเกษตร อุปโภค-บริโภค ให้มีศักยภาพอย่างยืนโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับ        

     3. ดำเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงการบริหาร จัดการลุ่มน้ำ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา

     4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมองค์กร พัฒนาความร่วมมือในการจัดการน้ำ ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับให้มีความเข้าใจ จิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  

     5. รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ คาดการณ์เพื่อวางแผนป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำ  
      
     6. ประสานการปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด ให้บรรลุผลแบบบูรณาการและสอดคล้องกับพันธกิจของกรมชลประทาน

 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ฝ่ายวิศวกรรม : โครงการชลประทานตาก

  โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-552250 โทรสาร 055-893604