หน้าแรก -> เกี่ยวกับโครงการ ->อัตรากำลัง
อัตรากำลัง

chart3.png
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
งานบริหารทั่วไป : โครงการชลประทานตาก

  โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-552250 โทรสาร 055-893604