ข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำ 
เขื่อนภูมิพล


วันที่    

ระดับน้ำกักเก็บ   260.00 เมตร รทก.   ปริมาณน้ำกักเก็บ   13462.00 ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำต่ำสุด   231.00 เมตร รทก.   ปริมาณน้ำต่ำสุด   3800.00 ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำวันนี้   0 เมตร รทก.   ปริมาณน้ำวันนี้    0 ล้าน ลบ.ม.
      คิดเป็นร้อยละ 0.00
หมายเหตุ รทก. หมายถึงระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำที่ใช้การได้   0 ล้าน ลบ.ม.
            คิดเป็นร้อยละ 0.00

ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนฯ

  0 ล้าน ลบ.ม.  

ปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนฯ

  0 ล้าน ลบ.ม.
             
ไม่มีรูปภาพประกอบ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ฝ่ายจัดสรรน้ำบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

  โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-552250 โทรสาร 055-893604