นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังระบบโทรมาตรลุ่มน้ำตรัง - ปะเหลียน
สถานการณ์น้ำท่า
สถานการณ์น้ำฝน