นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง
ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำตรัง - ปะเหลียน
สถานการณ์น้ำท่า
สถานการณ์น้ำฝน