นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเข้ารับตำแหน่ง วันสิ้นสุดการรับตำแหน่ง
1 นายเสรี พานิชกุล 19 เมษายน 2527 01 เมษายน 2528
2 นายสมเกียรติ ธรรมพิทักษ์ 02 เมษายน 2528 28 กรกฎาคม 2536
3 นายอนุวัฒณ์ หิรัญประดิษฐ์ 29 กรกฎาคม 2536 17 มีนาคม 2541
4 นายรุ่งฤทธิ์ หัสนันท์ 18 มีนาคม 2541 30 กันยายน 2543
5 นายชาญชัย สุวรรณพิมล 12 ธันวาคม 2543 29 มกราคม 2545
6 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี 25 มิถุนายน 2546 30 มกราคม 2548
7 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 31 มกราคม 2548 02 พฤษภาคม 2549
8 นายเลิศชัย ศรีอนันต์ 03 พฤษภาคม 2549 15 พฤษภาคม 2549
9 นายไกรวิน บุญค้ำ 07 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550
10 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ 09 มกราคม 2551 25 พฤศจิกายน 2553
11 นายวิรัชต์ สุกิจมงคลกุล 09 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2555
12 นายชูชาติ รักจิตร 09 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556
13 นายธีระเทพ เทพสุยะ 01 ตุลาคม 2556 15 พฤศจิกายน 2558
14 นายวรรณ บุษยา 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤษภาคม 2559
15 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ 31 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน