นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังฝ่ายช่างกล

ฝ่ายช่างกล

         มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตโครงการ แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1.งานบริหารเครื่องจักรกล
2.งานยานพาหนะ
3.งานซ่อมบำรุง
4.งานสื่อสาร