นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานและควบคุมงบประมาณในทุกกิจกรรมของโครงการพิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาชนบท ได้แก่ โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลางเร่งด่วน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ รวบรวมเก็บสถิติข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล จัดทำรายงานในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ

  • งานแผนงานและงบประมาณ
  • งานประสานงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและโครงการพิเศษ
  • งานสำรวจ และ ออกแบบเบื้องต้น
  • งานติดตามประเมินผลและรายงาน