นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังฝ่ายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน
         มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำและการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ประสานงานกับหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุง
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้ง
การจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ 
  • งานจัดสรรน้ำและสถิติ 
  • งานวางแผนปรับปรุงบำรุงรักษา 
  • งานเกษตรชลประทานและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง