นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

    (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ)มีหน้าที่รับผิดขอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น

งานคือ

  • งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
  • งานปฏิบัติการ
  • งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
พื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

โครงการฝายคลองนางน้อย
ตั้งอยู่ เลขที่ 56 หมู่ที่ 10 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-574082 
ประเภทหัวงาน ฝายทดน้ำก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2521 
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทเหมืองฝาย ลักษณะเป็นฝาย OGEE CREST ความยาว 30 เมตร สูง 4.10 เมตร

โครงการกั้นน้ำนาท่ามเหนือ-ใต้
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประเภทหัวงาน คันกั้นน้ำก่อสร้างแล้วเสร็จ ปีพ.ศ.2495
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง ขนาดหลังคันกั้นน้ำกว้าง 6 ม. ยาว 6.5 กม.
พร้อมทั้งท่อระบายน้ำตามแนวกันน้ำ จำนวน 5 แห่ง
พื้นที่รับประโยชน์ สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน จำนวน 75,00 ไร่