นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

    (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ)มีหน้าที่รับผิดขอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น

งานคือ

  • งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
  • งานปฏิบัติการ
  • งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
โครงการประตูระบายน้ำคลองกะลาเส
ที่ตั้ง บ้านควนกุน หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-293028

ประเภทหัวงาน: ประตูระบายน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2536
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทเหมืองฝ่าย
ลักษณะเป็นประตูระบายน้ำปิดกั้นคลองกะลาเสขนาด 6.50x6 เมตร จำนวนสามช่อง
ปริมาณน้ำสูงสุด 200 ลบ.ม./วินาที โดยมีระบบส่งน้ำฝั่งขวา ประกอบด้วยคลองส่งน้ำจำนวน 6 สาย ความยาวรวม 32.390 กม. รวมความยาวทั้งสิ้น 43.400 กม.
พื้นที่ชลประทาน 12,700 ไร่ พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 19,500 ไร่ ดูแลรับผิดชอบในเขตอำเภอสิเกา และอำเภอวังวิเศษ

โครงการอ่างเก็บน้ำพรุเตย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตย ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทอ่างเก็บน้ำ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2553
 อาคารประกอบหัวงาน เป็นคันดินบ่ออัดแน่นชนิด Zone Type Dam ความสูง 25.00 เมตร ยาว 160 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ความจุของอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.480 ล้านลบ.ม 

พื้นที่ได้รับประโยชน์ ส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่ และเพื่อการ อุปโภค - บริโภคของราษฎร 760 ครัวเรือน ประชากร 2,500 คน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี