นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 

    (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ)มีหน้าที่รับผิดขอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น

งานคือ

  • งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
  • งานปฏิบัติการ
  • งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-269238
ประเภทหัวงาน: ประตูระบายน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2548
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทเหมืองฝาย ลักษณะเป็นประตูระบายน้ำปิดกั้นคลองปะเหลียน ขนาด 5.00x6.00 ม. จำนวน 4 ช่อง ปริมาณน้ำเก็บกัก 150,000 ลบ.ม ปริมาณน้ำระบายสูงสุด 339 ลบ.ม /วินาที โดยมีคลองส่งน้ำจำนวน 4 สาย ความยาวรวม 24.204 กม. คลองระบายน่ำจำนวน 3 สาย ความยาวรวม 24.01 กม. พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 14,000 ไร่ ดูแลรับผิดชอบในเขต อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ

โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว (กำลังดำเนินการ)
ที่ตั้ง โครงการอยู่ในท้องที่ตำบลบางด้วน และตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ลักษณะของโครงการ งานขุดคลองลัด ความยาวรวม 8.710 กม. พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00x6.00 ม. ของคลองหินขวาง จำนวน 2 แห่ง และคลองปะเหลียนจำนวน 1 แห่ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ ลดความเสียหายทางเศรฐกิจให้กับราษฎรปีละหลายล้านบาทช่วงเกิดอุทกภัย เนื่องจากช่วยเพิ่มการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก