นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

    (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ)มีหน้าที่รับผิดขอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น

งานคือ

  • งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
  • งานปฏิบัติการ
  • งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 095 4198826

ประเภทหัวงาน : อ่างเก็บน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ ปี พ.ศ.2543
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง (พระราชดำริ)
ประเภทอ่างเก็บน้ำ ลักษณะเป็นเขื่นดินชนิด Zone Type Dam

ระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ จำนวน 3 สาย พื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์ พื้นที่ชลประทาน 17900 ไร่
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 21200 ไร่ ดูแลรับผิดชอบในเขต อำเภอห้วยยอดและอำเภอรัษฎา

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภค - บริโภค ในเขตเทศบาลอำเภอห้วยยอด, อบต.ท่างิ้ว, อบต. หนองช้างเแล่น และ อบต.เขากอบ
  2. ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 17,900 ไร่ และเพื่อการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ
  3. เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ และการปลูกหญ้าเลี้ยงโค
  4. การเลี้ยงปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำ