นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับค่านิยมและวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน

วิสัยทัศน์ 

 "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก" 

พันธกิจ

    1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

    2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

    3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

   4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

ประเด็นยุทธสาสตร์

    1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

    2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

    3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

วัฒนธรรมกรมชลประทาน 

เชียวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน

กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

ค่านิยมองค์กร

     Water for all

     Work Smart      :      เก่งงานเก่งคิด

     Accountability   :     รับผิดชอบงาน

     Teamwork & Networking  :   ร่วมมือร่วมประสาน

     Expertise   :     เชี่ยวชาญงานที่ทำ

     Responsiveness   :     นำประโยชน์สู่ประชาชน

แผนที่ยุทธศาสตร์

   แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 19 เป้าประสงค์ ดังนี้

     1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มี 3 เป้าประสงค์

     2. มิติคุณภาพการให้บริการ มี 4 เป้าประสงค์

     3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 8 เป้าประสงค์

     4. มิติการพัฒนาองค์กร มี 4 เป้าประสงค์