โครงการชลประทานตรัง
ข้อมูล GIS โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว