นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง-
-

     จังหวัดตรังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย ยาวตลอดแนวเขตจังหวัด มีความยาวถึง 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอต่างๆ 10 อำเภอ ได้แก่ 

อำเภอเมือง 

อำเภอปะเหลียน 

อำเภอย่านตาขาว 

อำเภอสิเกา 

อำเภอห้วยยอด 

อำเภอวังวิเศษ 

อำเภอนาโยง 

อำเภอรัษฎา 

อำเภอหาดสำราญ 

อำเภอกันตัง

     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงต่ำ สลับด้วยภูเขา กระจายอยู่ทั่วไป มีพื้นที่ราบจำนวนน้อย ซึ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออก มีเทือกเขาบรรทัดทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้  เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดตรัง กับจังหวัดพัทลุง ลักษณะพื้นที่ลาดเทสู่ทะเลทางทิศตะวันตก  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและมีป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีเกาะจำนวน 46 เกาะ พื้นที่ของจังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 3,088,399 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 1,721,445 ไร่ และพื้นที่ชลประทาน 323,037 ไร่ (พื้นที่ชลประทานคิดเป็น 19% ของพื้นที่การเกษตร)