นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือบริการประชาชนกรมชลประทาน