ติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ 0-5542-8017   (ตามด้วยหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ)
  โทรศัพท์  VoIP 5531  (ตามด้วยหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ)

  โทรสาร

0-5542-8080

 

  e-mail

water_udit@hotmail.com

 
หมายเลขภายในโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
ลำดับ หน่วยงาน ชื่อผู้ใช้ เบอร์ต่อภายใน
1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ผอ.คป.อุตรดิตถ์ 114
เลขา ผอ.คป.อุตรดิตถ์ 113
2 ฝ่ายวิศวกรรม ฝวศ.คป.อุตรดิตถ์ 127
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 116
3 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ฝจน.คป.อุตรดิตถ์ 131
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ 110
4 ฝ่ายช่างกล ฝชก.คป.อุตรดิตถ์ 125
เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล 124
5 งานบริหารทั่วไป บท.คป.อุตรดิตถ์ 103
เจ้าหน้าที่บริหาร 102
6 หน่วยพัสดุ พด.คป.อุตรดิตถ์ 119
เจ้าหน้าที่พัสดุ 118
เจ้าหน้าที่พัสดุ 117
7 หน่วยการเงิน บง.คป.อุตรดิตถ์ 109
8 งานแผนงาน หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 106
เจ้าหน้าที่แผนงาน 129
9 งานพิจารณาโครงการ หัวหน้างานพิจารณาโครงการ 130
เจ้าหน้าที่พิจารณาโครงการ 108
10 งานสำรวจและออกแบบ เจ้าหน้าที่สำรวจ 122
11 งานสื่อสาร เจ้าหน้าที่สื่อสาร 101
12 ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ 111
13 งานรักษาความปลอดภัย ยาม 120
14 ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ่ 121
ห้องประชุมเล็ก 123