ประวัติโครงการชลประทานอุตรดิตถ

            ารชลประทานในจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มขึ้นใน พ.ศ.2494  เมื่อกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานน้ำริด เพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่นาทางทุ่ง
ตะวันตกของทางรถไฟสายเหนือ คือ พื้นที่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอลับแล ซึ่งมีน้ำไม่เพียงพอในการเพาะปลูกโดยสร้างฝายในการกั้นคลองน้ำริดที่ตำบลบ้าน
ด่านนาขาม
อำเภอเมือง ซึ่งเรียกชื่อโครงการชลประทานในตอนนั้นว่า โครงการชลประทานราษฎร์ แล้วต่อมาโครงการชลประทานในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีการก่อสร้างการชลประทาน
เรื่อยมาจากการเรียกโครงการชลประทานราษฎร์ก็เปลี่ยนมาเรียกโครงการชลประทานหลวง,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำริด-น้ำปาด,โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
และก็มาเป็นโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน
            เมื่อปี พ.ศ.2506 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ก่อสร้างสถานีขนส่งของแผนกขนส่ง กองยานพาหนะ ที่บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม  อำเภอเมืองไว้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2515 กรมชลประทานได้มอบโอนที่ดินส่วนนี้พร้อม ที่ทำการให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
ซึ่งเรียกว่าโครงการชลประทานหลวงในขณะนั้น
            พอปี พ.ศ.2521 สำนักงบประมาณได้อนุมัติอัตรากำลังให้มีโครงการชลประทานจังหวัด หัวหน้าโครงการฯในตอนนั้น คือ นายบุญเลิศพลับรู้การ ได้กำหนดให้ที่ดิน
ในบริเวณหัวงานวังสีสูบ เลขที่ 235 หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง เป็นที่ตั้งโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปทางทิศตะวันออก
ตามทางหลวงหมายเลข 1045 (ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์) เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร มีพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการฯทั้งสิ้น 64 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา จากที่รับดอนมอบมา 114 ไร
่ 2 งาน 66 ตารางวา (กรมทางหลวงได้ขอแบ่งที่ดินใช้เป็นที่ตั้งหมวดการทาง 50 ไร่) จนกระทั่งปี พ.ศ.2527 กรมชลประทานให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากโครงการชลประทานจังหวัด
อุตรดิตถ์ มาเป็น โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จึงได้ของบประมาณ ในปี พ.ศ.2527 มาซ่อมแซมที่ทำการหัวงานวังสีสูบ และได้งบประมาณในปี พ.ศ.2528ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ 2538 ได้งบประมาณก่อสร้างที่ทำการถาวร ในปี งบประมาณ 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการจากเลขที่ 7 ถนนศรีอุตรานอก ตำบลท่าอิฐอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
มาอยู่ที่เลขที่  235 ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9) บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์