"ที่ตั้ง 235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)  หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 โทรศัพท์ 0-5542-8017 ต่อ 101-132  โทรสาร 0-5542-8080"

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

แผ่นภูมิโครงสร้างองค์กรค์
 
 

ปฏิทินการทำงาน

จำนวนผู้เข้าชม

counter

 

 
 

“ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์” 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐น. นายชัช กิตตินภดล (ผวจ.อุตรดิตถ์) พร้อมด้วย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ (รองผวจ.อุตรดิตถ์) นายบุณยลักษณ์ ฉลองสัพพัญญู (ผอ.คป.อุตรดิตถ์) นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง (ฝสบ.คป.๓.อุตรดิตถ์) และตัวแทนจากหน่วยงานราชการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะ ชาวบ้าน หมู่ที่ ๒ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา จากผลกระทบเนื่องจากการผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่ านบริเวณปากคลองคอรุม ซึ่งปัจจุบันแนวตลิ่งทรุดพังเป็นบริเวณกว้าง
ดูภาพเพิ่มเติ่ม
.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ /การสัมนาเชิงปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นำโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยโป่ง หมู่ที่๑ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ดูภาพเพิ่มเติ่ม

โครงการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม(พื้นฐาน)

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นำโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จัด ประชุม เพื่อจัดตั้งกลุ่ม (พื้นฐาน) โครงการน้ำชลประทานน้ำริดช่วง ที่ ๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำริดเหนื่อ หมู่ที่ ๑,๑๐ ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดูภาพเพิ่มเติ่ม

 
 
  รายงานสถานการณ์น้ำ แผนที่พร้อมพิกัด    
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร-กล้องถ่านรูประบบดิจิตอล จำนวน ๕ รายการ เลขที่ ถจ.๕๑/๒๕๕๗ new
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ถจ.๕๕/๒๕๕๗ new
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง-เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ถจ.๖๔/๒๕๕๗ new
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ถจ.๕๒/๒๕๕๗
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ถจ.๖๒/๒๕๕๗
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน(TOR) (ปรับปรุงครั้งที่๒)
แผน/ผลการเบิกจ่ายปี 2557
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 18 มี.ค. 57 new
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 18 มี.ค 57
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 6 มี.ค. 57
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 6 มี.ค 57
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 14 ม.ค. 57
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 6 ม.ค 57
 
คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2557 new
 
 
 
หนังสือเวียน
 
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ new
ข้าราชการ new
๑.คำสั่งกรม ที่ ข ๕๖๔/๒๕๕๗ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
๒.คำสั่งกรม ที่ ข ๕๖๕/๒๕๕๗ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
๓.คำสั่งกรม ที่ ข ๕๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราว
๔.ประกาศกรม ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติการ ราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
๕.ประกาศกรม ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน สามัญ
ลูกจ้างประจำ new
๑.คำสั่งกรม ที่ ๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
๒.คำสั่งกรม ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
 
แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Mannual)
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๑)
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มฯ
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มฯ
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
เรื่อง แจ้งเตื่อนลักษณะอากาศร้ายจากพายุฤดูร้อน
คำสั่งกรม ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ่างประจำ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษและเลื่อนขั้นฯ
คำสั่งกรม ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
คำสั่งกรม ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับอัตราค่าจ่างลูกจ้างประจำ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

 
 

 

 

 

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพ

 

อ่านข่าว

  ไทยรัฐ

  ผู้จัดการ

  ฐานเศรษฐกิจ

  ประชาชาติธุรกิจ

  โพสต์ทูเดย์

  ข่าวสด

  สยามธุรกิจ

  สำนักข่าวไทย

  กรุงเทพธุรกิจ

  คม ชัด ลึก

  มติชน

เดลินิวส์
 
 
 
 

Uttaradit  Irrigation  Project  Office [Chonprathan] , All  right  reserved

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ

ตำบลงิ้วงามอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร.0-5542-8017  ต่อ 111-112

 E-mail : water_udit@hotmail.com