"ที่ตั้ง 235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)  หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 โทรศัพท์ 0-5542-8017 ต่อ 101-132  โทรสาร 0-5542-8080"

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
 
 


เวลา


ปฏิทินการทำงาน


จำนวนผู้เข้าชม

counter

 

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพ

 

 

  รายงานสถานการณ์น้ำ แผนที่พร้อมพิกัด    
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบที่๑ เลขที่ ๒/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ หินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม.และหินย่อยเบอร์ ๑-๒ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ กรวดเบอร์ ๑-เบอร์ ๒ และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ ๕/๒๕๕๘

สอบราคา ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น ๒ และชั้น ๓ (มอก.๑๒๘๒๕๔๙)
และขนาดต่างๆ เลขที่ ๖/๒๕๕๘

สอบราคาซื้่อ ดินธรรมดาและดินลูกรัง เลขที่ ๗/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ หินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม. และหินย่อยเบอร์ ๑-๒ เลขที่ ๘/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ กรวดเบอร์ ๑-เบอร์ ๒ และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ ๙/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบที่ ๑ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กกลมผิวเรียบและผิวข้ออ้อยขนาดต่างๆ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ หินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม.และหินย่อยเบอร์ ๑-๒ เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ กรวดเบอร์ ๑-เบอร์ ๒ และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบที่ ๑ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กกลมผิวเรียบขนาดต่างๆ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๘

แผน/ผลการเบิกจ่ายปี 2557
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 18 มี.ค. 57
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 18 มี.ค 57
รายงานสรุปการเบิกจ่าย งวด วันที่ 6 มี.ค. 57
กันเงินเหลื่อมปี 2556 วันที่ 6 มี.ค 57
คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2557
หนังสือเวียน
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ข้าราชการ
๑.คำสั่งกรม ที่ ข ๕๖๔/๒๕๕๗ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
๒.คำสั่งกรม ที่ ข ๕๖๕/๒๕๕๗ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
๓.คำสั่งกรม ที่ ข ๕๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราว
๔.ประกาศกรม ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติการ ราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
๕.ประกาศกรม ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน สามัญ
ลูกจ้างประจำ
๑.คำสั่งกรม ที่ ๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
๒.คำสั่งกรม ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Mannual)
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๑)
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มฯ
คำสั่งกรมเลขที่ พ ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มฯ
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
เรื่อง แจ้งเตื่อนลักษณะอากาศร้ายจากพายุฤดูร้อน
คำสั่งกรม ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ่างประจำ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษและเลื่อนขั้นฯ
คำสั่งกรม ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
คำสั่งกรม ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับอัตราค่าจ่างลูกจ้างประจำ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

 
 

 

........

 

อ่านข่าว

  ไทยรัฐ

  ผู้จัดการ

  ฐานเศรษฐกิจ

  ประชาชาติธุรกิจ

  โพสต์ทูเดย์

  ข่าวสด

  สยามธุรกิจ

  สำนักข่าวไทย

  กรุงเทพธุรกิจ

  คม ชัด ลึก

  มติชน

เดลินิวส์
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

Uttaradit  Irrigation  Project  Office [Chonprathan] , All  right  reserved...........

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์...........

235  ถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (กม.9)หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสูบ...........

ตำบลงิ้วงามอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000.........

โทร.0-5542-8017  ต่อ 111-112..........

 E-mail : water_udit@hotmail.com.........