อัตรากำลังโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
ฝ่าย/งาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 1 - - 1
ฝ่ายวิศวกรรม 2 7 2 11
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน 1 4 - 5
ฝ่ายช่างกล 1 8 - 9
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 1 24 4 29
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 5 - 6
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1 2 1 4
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ 3 6 - 9
งานบริหารทั่วไป 2 4 - 6
หน่วยการเงิน 2 1 - 3
หน่วยพัสดุ - 6 - 6

รวมทั้งโครงการ

15 67 7 89

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่  8 มกราคม 2558