อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

       วันที่  13  มิถุนายน 2556  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่  111  ณ  บริเวณ

ที่ทำการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์ 

โดยจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ ฯลฯ    อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตำบลบ้านเกาะ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลไผ่ล้อม ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล และ ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ในการทำนาปรังครั้งที่ 1  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการน้ำริด เนื่องจากเขื่อนสิริกิติ์ลดปริมาณการปล่อยน้ำ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

      เมื่อวัน พฤหัสบดี  ที่ 11 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  และ  สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

       นายบุณยลักษณ์  ฉลองสัพพัญญู  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  และ นายบุญชัย  สุขสวัสดิ์อำนวย  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานบ้านวังเบน  ตามโครงการก่อสร้างฝายคลองน้ำมืด พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังเบน  หมู่ที่  8 ตำบลบ่อทอง  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์   จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง   เมื่อวันที่  เมษายน  2556  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     นายบุณยลักษณ์  ฉลองสัพพัญญู  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ 17  โดยมีนายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุม   ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์    เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2556  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

   วันที่ 19 -21 มกราคม  2556  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี  ที่มาปฏิบัติราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  (ครม.สัญจร)  ณ  จังหวัดอุตรดิตถ์  และตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการแก้มลิงบึงช่อ  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

    นายบุณยลักษณ์  ฉลองสัพพัญญู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย  ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเดินเทิดพระเกียรติ  5 ธันวาคม 2555  ณ  สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก    อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

    นายบุณยลักษณ์  ฉลองสัพพัญญู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เมื่อวันจันทร์  ที่  3 ธันวาคม 2555 ที่ทำการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์    อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     นายสัมพันธ์  บุญจอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2555  เวลา 14.00  น.  ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์   อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     โครงการชลประทานอุตรดิตถ์  จัดประชุมเครือข่ายผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่  1/2555  วันที่  7  สิงหาคม 2555  เวลา 09.30  น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์โครงการชลประทานอุตรดิตถ์   เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแผนการส่งน้ำ   การปลูกพืชฤดูนาปี  ปี 2555   และเพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ใช้น้ำ

 อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

       เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  มอบให้  นายราชศักดิ์ จารุชาต นายช่างชลประทานชำนาญงานทำหน้าที่เป็นวิทยากรแทน  ในหัวข้อ  "ระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม-น่าน และลำน้ำสาขา"   ณ ห้องคัทลียา  โรงแรมฟรายเดย์  จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

 อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     เมื่อวันพุธ ที่  13  มิถุนายน  2555   โครงการชลประทานอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร  ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 

    1.วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 110 วันที่ 13 มิถุนายน 2555

    2.วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555  (ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี)

    3.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา

    4.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา  5  รอบ  ในวันที่  28  กรกฎาคม  2555

โดยจัดกิจกรรม  ณ บริเวณโครงการฯ  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

   โครงการชลประทานอุตรดิตถ์จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน  หลักสูตร "ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน" (รุ่นที่ 6)  โดยจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  เมื่อวันศุกร์  ที่ 25  พฤษภาคม  2555  ที่ผ่านมา ซึ่งมียุวชลกรจากโรงเรียนบ้านนากล่ำ  ตำบลน้ำไคร้  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  40  คนเข้าร่วมโครงการ  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

   นายสัมพันธ์  บุญจอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และ นายบุญชัย  สุขสวัสดิ์อำนวย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2555 รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 ณ สำนักชลประทานที่ 3 

จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2555 ที่ผ่านมา

 อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

   เมื่อวันที่  21 มีนาคม  2555  ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน)  และ นายสัมพันธ์  บุญจอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะ  ออกตรวจสภาพพื้นที่โครงการฝายคลองน้ำมืดบ้านวังเบน  ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน   จ.อุตรดิตถ์  ึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Flagship ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     นายสัมพันธ์  บุญจอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมต้อนรับวิศวกรจีนจากคณะ Power Construction of China (PCCC)  เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2555  ณ บริเวณจุดก่อสร้าง ปตร.บ้านปากคลอง คอรุม  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     นายสัมพันธ์  บุญจอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง  “บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาด้านการเกษตรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เมื่อวันที่  ๕-๖ มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์  โดยมีสมาชิกสภาเกษตรเกษตรจังหวัด   สมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล และ ผู้มีส่วนได้เสีย/ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

       เมื่อวันที่  20-21  กุมภาพันธ์  2555  ที่ผ่านมา  นายสัมพันธ์  บุญจอง      

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนดูงานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านของกรมชลประทาน อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

ผลการดำเนินงานพร่องน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองตรอน (ด้วยวิธีการกาลักน้ำ) เมื่อวันที่ 8 และ 10  สิงหาคม 2554  ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตรอน  บ้านห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (นายสัมพันธ์  บุญจอง)  และ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว) พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓  (นายนิพนธ์  เผ่ากันทะ)  เข้าร่วมประชุมและตรวจสภาพพื้นที่อุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.ทองแสนขัน ของ สส .จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต ๒  (นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ)    อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  มอบให้นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมประชุมและติดตามโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำลี  จังหวัดอุตรดิตถ์ ของนายสาคร  ประไพพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     โครงการชลประทานอุตรดิตถ์จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน (หลักสูตร ๑ วัน) ขึ้น ในวันศุกร์  ที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม อารย เทอเรซ รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     นายสัมพันธ์  บุญจอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ "คืนน้ำใสสู่คลองโพ"  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ ลานชุมชนเมืองอุตรดิตถ์   จัดโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ  โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์  อ.ท่าปลา  จ.อุตรดิตถ์  ,  โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตรอน และ โครงการฝายคลองตรอน   อ.น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

        นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขต ๑๗  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การบูรณาการพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  ในเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔" เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ  คลองส่งน้ำสายซอย ๒  ขวา โครงการฝายคลองตรอน ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน  ซึ่งอยู่ในเขตของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  ๓  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์  

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

      เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์  2554  ที่ผ่านมา  นายสัมพันธ์ บุญจอง  

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  และนายชัยวุฒิ  พงษ์สุภา 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทาน

อุตรดิตถ์ นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุตรดิตถ์  ดูงานภาค

สนามในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำใน

อ่างเก็บน้ำคลองตรอน  และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่

ชลประทานฝายคลองตรอน    อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

      นายสัมพันธ์ บุญจอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  เข้าร่วมประชุม

สัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชน (ปฐมนิเทศ) งานสำรวจ-ออกแบบ

"โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน)" จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวัน

พฤหัสบดี  ที่  27  มกราคม  2554  ณ  ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์  จังหวัดอุตรดิตถ์   อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

     เมื่อวันที่  20 มกราคม 2554  ที่ผ่านมา  นายสัมพันธ์  บุญจอง       ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  จัดประชุมการจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้น้ำ  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  อาคารเอนกประสงค์  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

         

          นายสัมพันธ์  บุญจอง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มอบให้นางกนกรัตน์  วงษ์จักร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย  ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเดินเทิดพระเกียรติ  "๕ ธันวามหาราช" ณ  สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  

อ่านรายละเอียดเพิ่ม    

         

        คณะผู้บริหาร      ข้าราชการ  และ  เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เมื่อวันที่  3 ธันวาคม  255  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

         

    

 เมื่อวันพุธที่  ตุลาคม  2553 ที่ผ่านมา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โครงการชลประทานสุโขทัย    จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

" โครงการทุ่งทะเลหลวง"  จ.สุโขทัย  ให้แก่ อบต.ไผ่ล้อม , อบต.ทุ่งยั้ง และ อบต.ด่านแม่คำมัน  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบึงมายต่อไป  อ่านรายละเอียดเพิ่ม