ตามคำสั่งกรมชลประทาน  ที่ 249/2554  ลงวันที่  30  ธันวาคม 2554  เรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17  (เป็นการภายใน)  ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน (จังหวัด)  ไว้  ดังนี้

         หน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน (จังหวัด)

         1) วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของ โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

         2) ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านพัสดุครุภัณฑ์งานธุรการและงานบัญชีการเงิน

         3) ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

         4) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงแหล่งน้ำ  ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ำ  

             การเกิดอุทกภัย

         5) ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ  บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ

         6) วางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และระบายน้ำ

         7) จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า  น้ำฝน  และปริมาณน้ำที่ส่ง เข้าพื้นที่โครงการชลประทาน

         8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

         9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          ซึ่งจากหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน (จังหวัด) ดังกล่าว  สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ภารกิจโครงการ

ชลประทานได้  ด้าน  ดังนี้

           1.ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา 

           2.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

           3.ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

 

         การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       ตามพระราชบัญญัติการถ่ายโอน  พ.ศ. 2542  กรมชลประทานได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจของชลประทาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เสร็จสิ้น  ตั้งแต่  ปี  2546   ภารกิจที่ต้องถ่ายโอน  รวม  7  ภารกิจ  คือ

        1.การดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก

        2. การดูแลรักษาทางน้ำ

        3. การดูแลรักษาปรับปรุง  โครงการชลประทานระบบท่อ

        4. การบำรุงรักษาทางชลประทาน

        5. โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ

        6. งานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ำ

        7. การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน