"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

ค่านิยม

WATER for all
Work Smart  :  เก่งงาน เก่งคิด
Accountability  :  รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking  :  ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise  :  เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness  :  นำประโยชน์สู่ประชาชน

Work Smart  :  เก่งงาน เก่งคิด
          หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์
Accountability  :  รับผิดชอบงาน
          หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
Teamwork & Networking  :  ร่วมมือ ร่วมประสาน
          หมายถึง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน 
Expertise  :  เชี่ยวชาญงานที่ทำ
          หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ
Responsiveness  :  นำประโยชน์สู่ประชาชน

          หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
  2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึง และเป็นธรรม
  3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

วัฒนธรรมกรมชลประทาน

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ  ทำงานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชนกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

เป้าประสงค์

          กรมชลประทานได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้านคือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการ
พัฒนาองค์กร มีจำนวน 19 เป้าประสงค์คือ
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ค.ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8. การก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
10. ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
12. มีการวางแผนและการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
13. มีผลการศึกษาวิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
14. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย
15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
17.องค์กรมีการจัดการความรู้
18. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

19.เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน